ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freeload

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freeload-, *freeload*, freeloa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freeload[VI] เอาเปรียบผู้อื่น (แบบไม่รับผิดชอบ) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sponge

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
freeloader (n ) คนที่หาผลประโยชน์จากความใจกว้างของผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're all a bunch of fucking freeloaders.พวกมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม American History X (1998)
I feel a little guilty about freeloading.ฉันรู้สึกเหมือนเป็นกาฝากยังไงยังงั้น Super Rookie (2005)
- [Man On Earpiece] Got another freeloader. - What? No, no, no.มีพวกกาฝากสังคม อะไรนะ ไม่ ไม่ ไม่ Just My Luck (2006)
Tell your little freeloader friends to slow the fuck down, Keith.ไปบอกเพื่อนนายให้ เพลาๆลงหน่อย Alpha Dog (2006)
One minute I'm a freeloader and the next I'm the only thing standing between you and eviction.นาทีที่แล้วฉันเป็นคนขี้เอาเปรียบ... ...แล้วต่อมา... ...ฉันเป็นคนที่ยืนอยู่ ระหว่าง คุณ กับ การไล่ที่ Burlesque (2010)
And you want to freeload while you see Paris.แต่ก็อยากได้ที่พักฟรีในปารีสล่ะสิ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I'm working because I want to publish a book after 40, but don't want to freeload off my father.ฉันทำงานก็เพราะว่าฉันจะตีพิมพ์หนังสือหลังจาก 40 แต่เพราะไม่ต้องการเอาเปรียบพ่อของฉัน Episode #1.16 (2010)
Go, go, go, go! INSTRUCTOR: Freeloaders!ไปๆๆๆ พวกชอบของฟรี Bridesmaids (2011)
You fucking freeloaders.ยัยบ้าชอบของฟรี Bridesmaids (2011)
It's now "Penny is a freeloader."ตอนนี้ "เพนนี้เป็นนักโหลดฟรี" The Thespian Catalyst (2011)
Good evening, Leonard, Howard, Raj, freeloader.สายัณห์สวัสดิ์ เลนเนิร์ด ฮาวเวิร์ด ราช นักโหลดฟรี The Thespian Catalyst (2011)
It sounds a bit like the Korean word for freeloader.ชิกจุง ไม่ใช่ ชิกชุง หรือเรียก ชิกจุง เฉยๆก็ได้ Episode #1.1 (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FREELOADER    F R IY1 L OW2 D ER0
FREELOADERS    F R IY1 L OW2 D ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
居候[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary [Add to Longdo]
部屋子[へやご, heyago] (n) (1) (See 部屋住み) young adult still living at home; dependent; (2) (See 部屋方) female servant working for a lady-in-waiting working in the inner part of a lord's house (Edo period); (3) freeloader living in a samurai's house; (4) young kabuki actor in service of a master (Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  freeload
      v 1: live off somebody's generosity; "This young man refuses to
           work and is freeloading"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top