ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foyer

F OY1 ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foyer-, *foyer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foyer[N] ห้องโถงในโรงแรมหรือโรงละคร, Syn. anteroom, lobby

English-Thai: Nontri Dictionary
foyer(n) ห้องโถง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walk across the ivory marble foyer into their cars.เดินผ่านห้องหินอ่อนงาช้างเข้าไปในรถของเขา Pleasure Is My Business (2009)
We found his body in the foyer of the church.เราพบศพเขาที่หน้าโบสก์ Sigh (2009)
The grand foyer is an extra $14,000, and the sun nook is an extra 24.แต่งห้องโถงคิดเพิ่ม $14,000 ช่องรับแสง $24,000 Showmance (2009)
I mean, we don't need a grand foyer to be happy... No.- เราไม่ต้องมีห้องโถงหรูๆ ก็ได้ Showmance (2009)
Great, hang that in the foyer and go kill MacGruber.ก็ดี เอาไปแขวนในห้อง แล้วก็ตามไปเก็บแมคกรูเบอร์ซะ MacGruber (2010)
I was clearing my foyer the other day and there was a picture of the guys who were harassing me in the bricks.Wrong. 6.14 inches exactly. The Town (2010)
I find your choice of fine art in the foyer to be very inspired.ฉันคิดว่าการเลือกงานศิลป์ชิ้นเยี่ยมของคุณ ในห้องนั่งเล่น ช่างเป็นแรงบันดาลใจ Grief (2012)
An intrusion is gracing my foyer unannounced.ผ่านห้องโถงเข้ามาได้ถึงที่นี่ Masquerade (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอพัก[n.] (høphak) EN: dormitory   FR: foyer [m] ; pension [f] ; dortoir [m] ; local d'accueil [m] ; chambres d'étudiant [mpl] ; kots [mpl] (Belg.)
หอพักนักศึกษา[n. exp.] (høphak nakseuksā) FR: foyer d'étudiants [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: centre ; location ; spot ; area ; venue ; place ; quarter ; district   FR: centre [m] ; endroit [m] ; lieu [m] ; quartier [m] ; foyer [m] ; site [m] ; milieu [m]
ผีบ้าน[n. exp.] (phī bān) EN: spirit of the house ; guardian spirit of the house   FR: esprit du logis [m] ; esprit du foyer [m]
ศูนย์ [n.] (sūn) EN: centre = center (Am.) ; heart ; core   FR: centre [m] ; foyer [m]
เตาไฟ[n.] (taofai) EN: stove ; oven ; cooking stove   FR: four [m] ; brasero [m] ; fourneau [m] ; foyer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOYER F OY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foyer (n) fˈɔɪɛɪ (f oi1 ei)
foyers (n) fˈɔɪɛɪz (f oi1 ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Foyer {n}; Wandelhalle {f}foyer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホワイエ[, howaie] (n) (See ロビー) foyer (lobby, lounge) of theatre, hotel, etc. [Add to Longdo]
玄関(P);玄關(oK)[げんかん, genkan] (n,adj-no) entranceway; entry hall; vestibule; foyer; entryway; mud room; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foyer \Foy`er"\, n. [F., fr. LL. focarium fireplace. See
   {Focus}, n.]
   1. A lobby in a theater; a greenroom.
    [1913 Webster]
 
   2. The crucible or basin in a furnace which receives the
    molten metal. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foyer
   n 1: a large entrance or reception room or area [syn:
      {anteroom}, {antechamber}, {entrance hall}, {hall},
      {foyer}, {lobby}, {vestibule}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 foyer /fwaje/ 
  hearth

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Foyer /foːajeː/ 
  lounge

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top