ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*foyer*

F OY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: foyer, -foyer-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foyer(n) ห้องโถงในโรงแรมหรือโรงละคร, Syn. anteroom, lobby

English-Thai: Nontri Dictionary
foyer(n) ห้องโถง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You open the door and you walk across the foyer.เปิดประตูแล้วเดินผ่านห้องโถง The Devil Wears Prada (2006)
Kiki Smith greeting you in the foyer.Kiki Smith โบกมือให้คุณในห้องโถงค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Walk across the ivory marble foyer into their cars.เดินผ่านห้องหินอ่อนงาช้างเข้าไปในรถของเขา Pleasure Is My Business (2009)
The men who walk through the ivory marble foyer.ชายผู้เดินผ่านห้องพักหินอ่อนงาช้าง Pleasure Is My Business (2009)
(Whispering) you need to come to the foyer.คุณต้องไปที่โถงที่พัก Seder Anything (2009)
Debbie's in the foyer. We're not going that way.เด็บบี้อยู่ที่ห้องโถง เราจะไม่ไปทางนั้น Adam Raised a Cain (2009)
We found his body in the foyer of the church.เราพบศพเขาที่หน้าโบสก์ Sigh (2009)
The grand foyer is an extra $14,000, and the sun nook is an extra 24.แต่งห้องโถงคิดเพิ่ม $14,000 ช่องรับแสง $24,000 Showmance (2009)
Well, we certainly can't afford the grand foyer, and the sun nook.เราจ่ายค่าแต่งห้องโถง กับช่องรับแสง ไม่ไหวแน่ Showmance (2009)
I'm going to give up the sun nook for the grand foyer.ไม่เอาช่องรับแสงก็ได้ Showmance (2009)
I... I can't find any extra work. That probably means no grand foyer.ผมหางานอื่นไม่ได้ เราอาจต้องงดแต่งห้องโถง Showmance (2009)
I mean, we don't need a grand foyer to be happy... No.- เราไม่ต้องมีห้องโถงหรูๆ ก็ได้ Showmance (2009)
I want my grand foyer, I want my dream house.ฉันอยากได้ห้องโถง ฉันอยากได้บ้านในฝัน Showmance (2009)
He's waiting in the foyer.เขากำลังรอผมอยู่ในห้องโถงโรงแรม. The Last Days of Disco Stick (2009)
Great, hang that in the foyer and go kill MacGruber.ก็ดี เอาไปแขวนในห้อง แล้วก็ตามไปเก็บแมคกรูเบอร์ซะ MacGruber (2010)
I was clearing my foyer the other day and there was a picture of the guys who were harassing me in the bricks.Wrong. 6.14 inches exactly. The Town (2010)
No. No, she... she just walked away, stunned, left me standing there in her foyer.ไม่ ไม่ เขา เขาเดินออกไปเฉยเลย The Kids Stay in the Picture (2011)
I'll leave the address in the foyer.ผมจะเขียนที่อยู่ทิ้งไว้ในห้อง If You Ever Want a French Lesson... (2011)
This is from a crawl space in the foyer.พวกนี้มาจากห้องพัก Bringing Out the Dead (2012)
I find your choice of fine art in the foyer to be very inspired.ฉันคิดว่าการเลือกงานศิลป์ชิ้นเยี่ยมของคุณ ในห้องนั่งเล่น ช่างเป็นแรงบันดาลใจ Grief (2012)
I carried the rabbit to the foyer... and it jumped from my hands and hopped out the door.ผมอุ้มกระต่ายไปที่ห้องโถง และมันก็โดดออกจากมือผม แล้วก็ออกจากประตูไปอย่างรวดเร็ว Devil's Cherry (2012)
Foyer's secure.ชั้นนี้ปลอดภัยแล้ว Shadow Box (2012)
Get upstairs to the foyer.ใช้บันไดไปที่ห้องโถง Shadow Box (2012)
Now, when you get up to the foyer, look for Harold.ตอนนี้, เมื่อคุณขึ้นไป ถึงห้องโถง, มองหาฮาโรลด์ Shadow Box (2012)
An intrusion is gracing my foyer unannounced.ผ่านห้องโถงเข้ามาได้ถึงที่นี่ Masquerade (2013)
Master Drumm is in the foyer.อาจารย์ดรัมม์อยู่โถงทางเข้า Doctor Strange (2016)
- What about the Sands lounge?- Im Foyer des Sands? Ocean's 11 (1960)
This is the lobby of an inn in a small bavarian town, and next week, we'll enter it with a former s.s. Officer.Das ist das Foyer eines Gasthauses einer kleinen, bavarischen Stadt und nächste Woche betreten wir es mit einem ehemaligen SS-Offizier. It's a Good Life (1961)
Advance tick ets may be purchased at the advance tick et windows in the lobby as you leave the park.Sie k önnen sich v orab ein Tick et am v orgesehen Schalter kaufen. Dieser befindet sich im Foyer, wenn Sie aus dem Park k ommen. Experiment in Terror (1962)
That means "spot girl, position in the middle of the lobby"Das bedeutet "Platzmädchen in der Mitte des Foyers". Cavender Is Coming (1962)
Was Inspector Craddock in the foyer as you came through? Yes.- Ist Inspektor Craddock im Foyer? Murder at the Gallop (1963)
I'll meet you tomorrow night down in the lobby again.Wir sehen uns morgen Abend wieder im Foyer. Good Neighbor Sam (1964)
Why don't you look in the lounge?Versuchen Sie es im Foyer. Torn Curtain (1966)
Somebody wants to see you.Sie werden im Foyer verlangt. The Trygon Factor (1966)
Post two men down in the foyer. No one's allowed on this floor.Zwei Mann ins Foyer, keiner darf auf diese Etage. The Seal (1967)
In the foyer.Im Foyer. The Phoenix (1968)
In that case, I think we had better examine the foyer.In diesem Fall sollten wir uns das Foyer anschauen. The Phoenix (1968)
The lady will meet you in the lobby.Die Dame trifft Sie im Foyer. Midnight Cowboy (1969)
There's a dead bishop in the lobby, sir.Toter Bischof im Foyer, Sir. Intermission (1970)
Meets a rich American in the lobby. One hour later they have drinks. Two hours later she moves into his suite and then...Sie trifft reichen Amerikaner im Foyer, eine Stunde später sitzen sie an der Bar, zwei Stunden später zieht sie mit Sack und Pack hier ein und... Avanti! (1972)
But there is a man in the lobby. He knows where they are.Aber da ist ein Mann im Foyer, der weiß, wo sie sind. Avanti! (1972)
I'm right here in the lobby.Ich bin im Hotel. Ich spreche aus dem Foyer. Avanti! (1972)
You're in the lobby?Ach, Sie sind im Foyer. Avanti! (1972)
Why don't you go in the foyer and write me a statement?Gehen Sie ins Foyer und schreiben Sie Ihre Aussage. Soylent Green (1973)
I believe that the lobby of...Ich glaube, das Foyer des... Love and Death (1975)
I believe that the lobby of the St Pete...Ich glaube, das Foyer des Petersbur... Love and Death (1975)
At The Plaza, some guy tried picking me up in the lobby.Im Plaza wollte mich einer im Foyer aufreißen. The Stepford Wives (1975)
Mr Morane is wanted at reception.Monsieur Morane wird im Foyer erwartet. The Man Who Loved Women (1977)
We'll see you Down in the lobby, 7:15.Wir treffen euch um 19.15 Uhr im Foyer. California Suite (1978)
Second floor lobby, clear.- Das Foyer im zweiten Stock? - Ist sauber. Coma (1978)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องโถง(n) lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai Definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอพัก[høphak] (n) EN: dormitory  FR: foyer [m] ; pension [f] ; dortoir [m] ; local d'accueil [m] ; chambres d'étudiant [mpl] ; kots [mpl] (Belg.)
หอพักนักศึกษา[høphak nakseuksā] (n, exp) FR: foyer d'étudiants [m]
แหล่ง[laeng] (n) EN: centre ; location ; spot ; area ; venue ; place ; quarter ; district  FR: centre [m] ; endroit [m] ; lieu [m] ; quartier [m] ; foyer [m] ; site [m] ; milieu [m]
ผีบ้าน[phī bān] (n, exp) EN: spirit of the house ; guardian spirit of the house  FR: esprit du logis [m] ; esprit du foyer [m]
ศูนย์[sūn] (n) EN: centre = center (Am.) ; heart ; core  FR: centre [m] ; foyer [m]
เตาไฟ[taofai] (n) EN: stove ; oven ; cooking stove  FR: four [m] ; brasero [m] ; fourneau [m] ; foyer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOYER F OY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foyer (n) fˈɔɪɛɪ (f oi1 ei)
foyers (n) fˈɔɪɛɪz (f oi1 ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthaltsraum {m}; Gesellschaftsraum {m}; Foyer {n}lounge; guest lounge [Add to Longdo]
Foyer {n}; Wandelhalle {f}foyer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, Syn. la cité universitaire

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホワイエ[howaie] (n) (See ロビー) foyer (lobby, lounge) of theatre, hotel, etc. [Add to Longdo]
玄関(P);玄關(oK)[げんかん, genkan] (n,adj-no) entranceway; entry hall; vestibule; foyer; entryway; mud room; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foyer \Foy`er"\, n. [F., fr. LL. focarium fireplace. See
   {Focus}, n.]
   1. A lobby in a theater; a greenroom.
    [1913 Webster]
 
   2. The crucible or basin in a furnace which receives the
    molten metal. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foyer
   n 1: a large entrance or reception room or area [syn:
      {anteroom}, {antechamber}, {entrance hall}, {hall},
      {foyer}, {lobby}, {vestibule}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 foyer /fwaje/ 
  hearth

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Foyer /foːajeː/ 
  lounge

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top