ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forbidding

F ER0 B IH1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forbidding-, *forbidding*, forbidd
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forbidding(adj) ที่ไม่เป็นมิตร, See also: ดูน่ากลัว, ดูอันตราย, Syn. threatening, hostile, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร, น่ากลัว, อันตราย, มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nobody's forbidding anything, claire.ไม่มีใครต้องห้ามอะไร คแลร์ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker, accompanied by dignitaries from the nearby moon of Pantora, are sent to investigate the disappearance of the clone troopers on the desolate and forbidding landscape.โอบีวัน เคโนบีกับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ พร้อมด้วยเหล่าผู้นำ จากดวงจันทร์ข้างเคียงนามแพนทอร่า ได้ถูกส่งตัวไปสืบสวนการหายตัว ของเหล่าโคลนทรูปเปอร์ Trespass (2009)
Wait. Are you forbidding me from doing something?เดี๋ยวนะ คุณจะออกคำสั่งกับฉันงั้นเหรอ You Gotta Get a Gimmick (2010)
At home, forbidding it.อยู่บ้าน ไปคอยห้ามสองคนอยู่ The Cohabitation Formulation (2011)
That was Hunter forbidding Eric from whistling.นั่นหนะ ฮันเตอร์ห้ามเริคผิวปากเรียก Cyber Threat (2011)
Oishi, I gave you a command forbidding you to take revenge.โออิชิ ฉันให้คุณคำสั่งห้าม คุณที่จะแก้แค้น 47 Ronin (2013)
You'd snuck down to the beach despite Mr. Scott's rules forbidding it.เจ้าแอบหนีไปยังชายหาด ถึงแม้ว่าคุณสก๊อตจะตั้งกฎห้ามปรามก็ตาม VIII. (2014)
So round one was a forbidding experience for young Adonis Creed.ดังนั้นหนึ่งรอบเป็น ประสบการณ์ที่ห้าม Creed (2015)
In this dark and forbidding shed.ในความมืดและรางสังหรณ์ The Secret Life of Pets (2016)
Our legal system seems forbidding but it works, I think.ระบบกฎหมายของเราดูเหมือนว่า ห้าม แต่ก็ทำงานผมคิดว่า Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forbiddingThe judge was grave and forbidding.
forbiddingThere is a very strict rule forbidding smoking in bed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้องห้าม(adj) forbidding, See also: prohibitive, contraband, Ant. อนุญาต, Example: สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาช้าง, Thai Definition: แตะต้องไม่ได้, ยุ่งเกี่ยวไม่ได้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORBIDDING F ER0 B IH1 D IH0 NG
FORBIDDING F AO0 B IH1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forbidding (v) fˈəbˈɪdɪŋ (f @1 b i1 d i ng)
forbiddingly (a) fˈəbˈɪdɪŋliː (f @1 b i1 d i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
険相[けんそう, kensou] (adj-na, n) forbidding look; uncanny look [Add to Longdo]
口止め[くちどめ, kuchidome] (n, vs) forbidding to speak; muzzling (a person); bribing into secrecy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forbid \For*bid"\ (f[o^]r*b[i^]d"), v. t. [imp. {Forbade}
   (f[o^]r*b[a^]d"); p. p. {Forbidden} (f[o^]r*b[i^]d"d'n)
   ({Forbid}, [Obs.]); p. pr. & vb. n. {Forbidding}
   (f[o^]r*b[i^]d"d[i^]ng).] [OE. forbeden, AS. forbe['o]dan;
   pref. for- + be['o]dan to bid; akin to D. verbieden, G.
   verbieten, Icel. fyrirbj[=o][eth]a, forbo[eth]a, Sw.
   f["o]rbjuda, Dan. forbyde. See {Bid}, v. t.]
   1. To command against, or contrary to; to prohibit; to
    interdict.
    [1913 Webster]
 
       More than I have said . . .
       The leisure and enforcement of the time
       Forbids to dwell upon.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To deny, exclude from, or warn off, by express command; to
    command not to enter.
    [1913 Webster]
 
       Have I not forbid her my house?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To oppose, hinder, or prevent, as if by an effectual
    command; as, an impassable river forbids the approach of
    the army.
    [1913 Webster]
 
       A blaze of glory that forbids the sight. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To accurse; to blast. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He shall live a man forbid.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To defy; to challenge. [Obs.] --L. Andrews.
 
   Syn: To prohibit; interdict; hinder; preclude; withhold;
     restrain; prevent. See {Prohibit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forbidding \For*bid"ding\, a.
   Repelling approach; repulsive; raising abhorrence, aversion,
   or dislike; disagreeable; prohibiting or interdicting; as, a
   forbidding aspect; a forbidding formality; a forbidding air.
 
   Syn: Disagreeable; unpleasant; displeasing; offensive;
     repulsive; odious; abhorrent. -- {For*bid"ding*ly}, adv.
     -- {For*bid"ding*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forbidding
   adj 1: harshly uninviting or formidable in manner or appearance;
       "a dour, self-sacrificing life"; "a forbidding scowl"; "a
       grim man loving duty more than humanity"; "undoubtedly
       the grimmest part of him was his iron claw"- J.M.Barrie
       [syn: {dour}, {forbidding}, {grim}]
   2: threatening or foreshadowing evil or tragic developments; "a
     baleful look"; "forbidding thunderclouds"; "his tone became
     menacing"; "ominous rumblings of discontent"; "sinister storm
     clouds"; "a sinister smile"; "his threatening behavior";
     "ugly black clouds"; "the situation became ugly" [syn:
     {baleful}, {forbidding}, {menacing}, {minacious}, {minatory},
     {ominous}, {sinister}, {threatening}]
   n 1: an official prohibition or edict against something [syn:
      {ban}, {banning}, {forbiddance}, {forbidding}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top