ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for instance

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for instance-, *for instance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for instance[CONJ] ตัวอย่างเช่น, See also: เช่น, Syn. for example

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So for instance between 1890 and 1910 there were 307 cases brought before the court under the 14th amendment.แต่ระหว่าง ค.ศ. 1890-1910 มีคดีขึ้นศาลภายใต้กฎหมายข้อที่ 14 นี้ ถึง 307 คดี The Corporation (2003)
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร The Corporation (2003)
You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world you take yourself too seriously to care about what you put on but what you don't know is that that sweater is not just blue.เธอเปิดตู้เสื้อผ้า... แล้วเลือกหยิบสเวตเตอร์สีฟ้าสตึ... เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า เป็นคนเอาจริงเอาจัง... The Devil Wears Prada (2006)
So if you want to prove your innocence, all you gotta do is say "ahh". We're looking for instances where graves have been disturbed...เรากำลังหากรณีที่หลุมศพถูกบุกรุก Cold Comfort (2009)
- For instance all of our friends and our family?เพื่อนและ ครอบครัวเราทั้งหมดหรือ Did You Hear About the Morgans? (2009)
Look for instances where the mother died.ทิ้งลูกสาววัย 7 ขวบ โจดี้ ไว้ข้างหลัง Solitary Man (2010)
And while it's a nice idea to imagine a typical snail with a spiral, for instance -- and you know there are spiral galaxies, for instance -- the question is, why is this shape gonna be also in the sky?และในขณะที่มันเป็นความคิดที่ดี ที่จะจินตนาการหอยทากทั่วไปที่มี เกลียวเช่น - และคุณรู้ว่ามีกาแลคซีเกลียวเช่น - Is There an Edge to the Universe? (2011)
"I think that if one is faced by inevitable destruction -- ifa houseis fallinguponyou, for instance -- one must feel a great longing to sit down, close one's eyes and wait,ฉันคิดว่าถ้าคนหนึ่งกำลังเผชิญหน้า การถูกทำลายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างถ้าหากบ้านตกเป็นภาระของคุณ คนนั้นต้องรู้สึกเยี่ยมที่จะนั่งลงเฝ้ารอ It Follows (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for instanceA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
for instanceBirds, for instance, have a special protective device.
for instanceFor instance, bowing is peculiar to us, the Japanese.
for instanceFor instance, "delight" is the opposite of "sorrow."
for instanceFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
for instanceFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.
for instanceIn large cities, in London for instance, there is heavy smog.
for instanceI want to go abroad, for instance, to Italy and Spain.
for instanceJapan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for instance.
for instanceOn his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.
for instanceTake, for instance, your family problems.
for instanceWe have many things in common: hobbies, educational backgrounds, for instance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาทิเช่น[CONJ] for example, See also: for instance, such as, Syn. เช่น, ตัวอย่างเช่น, Example: ผ้ามีหลายชนิด อาทิเช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าดิบ
ตัวอย่างเช่น[CONJ] for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
ตัวอย่างเช่น[CONJ] for example, See also: for instance, Example: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่, Thai definition: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
ตกว่า[ADV] as, See also: for instance, like, similar to, finally, lastly, Syn. คือ, คือว่า, รวมความว่า, ลงความว่า, ถือเอาว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance   
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well   FR: c'est-à-dire ; cela signifie
ตัวอย่างเช่น[conj.] (tūayāng chen) EN: for example ; for instance   FR: par exemple
อย่างเช่น[X] (yāngchen) EN: such as ; for example ; for instance ; so ; such ; like ; as   FR: comme par exemple; tel que

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instance \In"stance\, n. [F. instance, L. instantia, fr.
   instans. See {Instant}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or quality of being instant or pressing; urgency;
    solicitation; application; suggestion; motion.
    [1913 Webster]
 
       Undertook at her instance to restore them. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is instant or urgent; motive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The instances that second marriage move
       Are base respects of thrift, but none of love.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Occasion; order of occurrence.
    [1913 Webster]
 
       These seem as if, in the time of Edward I., they
       were drawn up into the form of a law, in the first
       instance.               --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   4. That which offers itself or is offered as an illustrative
    case; something cited in proof or exemplification; a case
    occurring; an example; as, we could find no instance of
    poisoning in the town within the past year.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Most remarkable instances of suffering. --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   5. A token; a sign; a symptom or indication. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Causes of instance}, those which proceed at the solicitation
    of some party. --Hallifax.
 
   {Court of first instance}, the court by which a case is first
    tried.
 
   {For instance}, by way of example or illustration; for
    example.
 
   {Instance Court} (Law), the Court of Admiralty acting within
    its ordinary jurisdiction, as distinguished from its
    action as a prize court.
 
   Syn: Example; case. See {Example}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 for instance
   adv 1: as an example; "take ribbon snakes, for example" [syn:
       {for example}, {for instance}, {e.g.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top