หรือคุณหมายถึง flightineß?
Search result for

flightiness

(5 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flightiness-, *flightiness*, flightines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flightiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flightiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flightiness[N] การเปลี่ยนใจง่าย, See also: ความไม่แน่นอน, ความเหลาะแหละ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flatterhaftigkeit {f}; Sprunghaftigkeit {f}flightiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flightiness \Flight"i*ness\, n.
   The state or quality of being flighty.
   [1913 Webster]
 
      The flightness of her temper.      --Hawthorne.
 
   Syn: Levity; giddiness; volatility; lightness; wildness;
     eccentricity. See {Levity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flightiness
   n 1: the trait of acting unpredictably and more from whim or
      caprice than from reason or judgment; "I despair at the
      flightiness and whimsicality of my memory" [syn:
      {flightiness}, {arbitrariness}, {whimsicality}, {whimsy},
      {whimsey}, {capriciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top