ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatfish

F L AE1 T F IH2 SH   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatfish-, *flatfish*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flatfish Boss, what are you doing here?หัวหน้าปลากระเบน คุณมาทำอะไรที่นี่? My Wife Is a Gangster 3 (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATFISH F L AE1 T F IH2 SH
FLATFISHES F L AE1 T F IH2 SH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatfish (n) flˈætfɪʃ (f l a1 t f i sh)
flatfishes (n) flˈætfɪʃɪz (f l a1 t f i sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比目鱼[bǐ mù yú, ㄅㄧˇ ㄇㄨˋ ㄩˊ, / ] flatfish; flounder, #76,612 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, / ] flatfish; flounder; sole, #141,832 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツノガレイ属[ツノガレイぞく, tsunogarei zoku] (n) Pleuronectes (genus of flatfish in the family Pleuronectidae) [Add to Longdo]
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P) [Add to Longdo]
牛舌魚;牛の舌[うしのした, ushinoshita] (n) (1) (uk) cow's tongue; (2) sole (any flatfish of suborder Soleoidei, esp. the tonguefishes of family Cynoglossidae or true soles of family Soleidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flatfish \Flat"fish`\, n. (Zool.)
   Any fish of the family {Pleuronectid[ae]}; esp., the winter
   flounder ({Pleuronectes Americanus}). The flatfishes have the
   body flattened, swim on the side, and have eyes on one side,
   as the flounder, turbot, and halibut. See {Flounder}.
   [1913 Webster] flat foot

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flatfish
   n 1: sweet lean whitish flesh of any of numerous thin-bodied
      fish; usually served as thin fillets
   2: any of several families of fishes having flattened bodies
     that swim along the sea floor on one side of the body with
     both eyes on the upper side

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top