Search result for

fire alarm

(31 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fire alarm-, *fire alarm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fire alarm[N] สัญญาณเตือนไฟไหม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fire alarmn. สัญญาณไฟไหม้,เครื่องเตือนไฟไหม้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fire alarmsสัญญาณเตือนอัคคีภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can tell the fire alarm to tell the sprinklers what to do.ผมทำให้สัญญาณเตือนไฟไหม้ดังได้ แล้วสัญญาณนั้นก็จะทำให้หัวฉีดน้ำทำงาน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
All you gotta do is sound off the fire alarm, in hereสิ่งที่นายต้องทำมีอย่างเดียว คือเปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้ Prison Break: The Final Break (2009)
Well you better get crackin', cause if I ain't get that money by 7 o'clock, you ain't got your fire, you ain't got your fire alarm.งั้นนายก็ต้องรีบหน่อยแล้วล่ะ ถ้าผมไม่ได้เงินภายในทุ่มนึงวันนี้ นายก็จะไม่ได้สัญญาณเตือนไฟไหม้ Prison Break: The Final Break (2009)
A fire alarm. If that goes off, what's your protocol?สัญญาณเตอนไฟไหม้ และเมื่อเธอเริ่มปฏิบัติตามกระบวนการ Prison Break: The Final Break (2009)
Deactivate the smoke detection system, the fire alarm, and while you're at it, kill the horn.ไม่มีเพศควันที่ระบบการตรวจสอบ \ n การ, ไฟปลุก และมีโอกาส, Tali แตร Prison Break: The Final Break (2009)
With the right price, T-Bag will set off the fire alarms.สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้ / ที แบ็ค จะทำให้สัญญาณเตือนไฟดัง Prison Break: The Final Break (2009)
Because we'll set off the fire alarm.เพราะเราจะเปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้ Cowboys and Indians (2009)
Fire alarm. Okay, Chuck, you stay here and monitor the drone.สัญญาณไฟไหม้, ตกลง ชัค คุณอยู่ที่นี่ คอยดูจอนี่ไว้ Chuck Versus the Predator (2009)
Well you better get crackin', cause if I ain't get that money by 7 o'clock, you ain't got your fire, you ain't got your fire alarm.งั้นนายก็น่าจะเริ่มลงมือได้แล้ว เพราะถ้าฉันไม่ได้เงินภายในหนึ่งทุ่ม ก็จะไม่มีไฟไหม้ สัญญาณเตือนภัยก็จะไม่ดัง Free (2009)
With the right price, T-Bag will set off the fire alarms.ตามราคาที่ขอ เขาจะเปิดสัญญาณเตือนไฟ Free (2009)
A fire alarm.ถ้าสัญญาณเตือนไฟดังขึ้น Free (2009)
Deactivate the smoke detection system, the fire alarm, and while you're at it, kill the horn.งั้น ปิดระบบตรวจจับควัน กับสัญญาณเตือนไฟทั้งหมดซะ อ๋อแล้วยังไง ช่วยปิดไอ้เสียกระดิ่งบ้านี้ด้วยนะ Free (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fire alarmAll of a sudden the fire alarm went off.
fire alarmThe fire alarm rang.
fire alarmThe fire alarm sounded.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feueralarm {m} | Feueralarme {pl}fire alarm | fire alarms [Add to Longdo]
Feuermeldeanlage {f}fire alarm system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファイアアラーム[, faiaara-mu] (n) fire alarm [Add to Longdo]
火災警報[かさいけいほう, kasaikeihou] (n) fire alarm [Add to Longdo]
火災警報器[かさいけいほうき, kasaikeihouki] (n) fire alarm or sensor [Add to Longdo]
火災報知器[かさいほうちき, kasaihouchiki] (n) fire alarm (box) [Add to Longdo]
火災報知機[かさいほうちき, kasaihouchiki] (n) (See 煙警報器) fire alarm (device) [Add to Longdo]
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm [Add to Longdo]
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm [Add to Longdo]
半鐘[はんしょう, hanshou] (n) fire alarm; fire bell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火警[huǒ jǐng, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄥˇ, ] fire alarm, #33,557 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fire \Fire\ (f[imac]r), n. [OE. fir, fyr, fur AS. f[=y]r; akin
   to D. vuur, OS. & OHG. fiur, G. feuer, Icel. f[=y]ri,
   f[=u]rr, Gr. py^r, and perh. to L. purus pure, E. pure Cf.
   {Empyrean}, {Pyre}.]
   1. The evolution of light and heat in the combustion of
    bodies; combustion; state of ignition.
    [1913 Webster]
 
   Note: The form of fire exhibited in the combustion of gases
      in an ascending stream or current is called flame.
      Anciently, fire, air, earth, and water were regarded as
      the four elements of which all things are composed.
      [1913 Webster]
 
   2. Fuel in a state of combustion, as on a hearth, or in a
    stove or a furnace.
    [1913 Webster]
 
   3. The burning of a house or town; a conflagration.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything which destroys or affects like fire.
    [1913 Webster]
 
   5. Ardor of passion, whether love or hate; excessive warmth;
    consuming violence of temper.
    [1913 Webster]
 
       he had fire in his temper.      --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   6. Liveliness of imagination or fancy; intellectual and moral
    enthusiasm; capacity for ardor and zeal.
    [1913 Webster]
 
       And bless their critic with a poet's fire. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Splendor; brilliancy; luster; hence, a star.
    [1913 Webster]
 
       Stars, hide your fires.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As in a zodiac
       representing the heavenly fires.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Torture by burning; severe trial or affliction.
    [1913 Webster]
 
   9. The discharge of firearms; firing; as, the troops were
    exposed to a heavy fire.
    [1913 Webster]
 
   {Blue fire}, {Red fire}, {Green fire} (Pyrotech.),
    compositions of various combustible substances, as
    sulphur, niter, lampblack, etc., the flames of which are
    colored by various metallic salts, as those of antimony,
    strontium, barium, etc.
 
   {Fire alarm}
    (a) A signal given on the breaking out of a fire.
    (b) An apparatus for giving such an alarm.
 
   {Fire annihilator}, a machine, device, or preparation to be
    kept at hand for extinguishing fire by smothering it with
    some incombustible vapor or gas, as carbonic acid.
 
   {Fire balloon}.
    (a) A balloon raised in the air by the buoyancy of air
      heated by a fire placed in the lower part.
    (b) A balloon sent up at night with fireworks which ignite
      at a regulated height. --Simmonds.
 
   {Fire bar}, a grate bar.
 
   {Fire basket}, a portable grate; a cresset. --Knight.
 
   {Fire beetle}. (Zool.) See in the Vocabulary.
 
   {Fire blast}, a disease of plants which causes them to appear
    as if burnt by fire.
 
   {Fire box}, the chamber of a furnace, steam boiler, etc., for
    the fire.
 
   {Fire brick}, a refractory brick, capable of sustaining
    intense heat without fusion, usually made of fire clay or
    of siliceous material, with some cementing substance, and
    used for lining fire boxes, etc.
 
   {Fire brigade}, an organized body of men for extinguished
    fires.
 
   {Fire bucket}. See under {Bucket}.
 
   {Fire bug}, an incendiary; one who, from malice or through
    mania, persistently sets fire to property; a pyromaniac.
    [U.S.]
 
   {Fire clay}. See under {Clay}.
 
   {Fire company}, a company of men managing an engine in
    extinguishing fires.
 
   {Fire cross}. See {Fiery cross}. [Obs.] --Milton.
 
   {Fire damp}. See under {Damp}.
 
   {Fire dog}. See {Firedog}, in the Vocabulary.
 
   {Fire drill}.
    (a) A series of evolutions performed by fireman for
      practice.
    (b) An apparatus for producing fire by friction, by
      rapidly twirling a wooden pin in a wooden socket; --
      used by the Hindoos during all historic time, and by
      many savage peoples.
 
   {Fire eater}.
    (a) A juggler who pretends to eat fire.
    (b) A quarrelsome person who seeks affrays; a hotspur.
      [Colloq.]
 
   {Fire engine}, a portable forcing pump, usually on wheels,
    for throwing water to extinguish fire.
 
   {Fire escape}, a contrivance for facilitating escape from
    burning buildings.
 
   {Fire gilding} (Fine Arts), a mode of gilding with an amalgam
    of gold and quicksilver, the latter metal being driven off
    afterward by heat.
 
   {Fire gilt} (Fine Arts), gold laid on by the process of fire
    gilding.
 
   {Fire insurance}, the act or system of insuring against fire;
    also, a contract by which an insurance company undertakes,
    in consideration of the payment of a premium or small
    percentage -- usually made periodically -- to indemnify an
    owner of property from loss by fire during a specified
    period.
 
   {Fire irons}, utensils for a fireplace or grate, as tongs,
    poker, and shovel.
 
   {Fire main}, a pipe for water, to be used in putting out
    fire.
 
   {Fire master}
    (Mil), an artillery officer who formerly supervised the
       composition of fireworks.
 
   {Fire office}, an office at which to effect insurance against
    fire.
 
   {Fire opal}, a variety of opal giving firelike reflections.
    
 
   {Fire ordeal}, an ancient mode of trial, in which the test
    was the ability of the accused to handle or tread upon
    red-hot irons. --Abbot.
 
   {Fire pan}, a pan for holding or conveying fire, especially
    the receptacle for the priming of a gun.
 
   {Fire plug}, a plug or hydrant for drawing water from the
    main pipes in a street, building, etc., for extinguishing
    fires.
 
   {Fire policy}, the writing or instrument expressing the
    contract of insurance against loss by fire.
 
   {Fire pot}.
    (a) (Mil.) A small earthen pot filled with combustibles,
      formerly used as a missile in war.
    (b) The cast iron vessel which holds the fuel or fire in a
      furnace.
    (c) A crucible.
    (d) A solderer's furnace.
 
   {Fire raft}, a raft laden with combustibles, used for setting
    fire to an enemy's ships.
 
   {Fire roll}, a peculiar beat of the drum to summon men to
    their quarters in case of fire.
 
   {Fire setting} (Mining), the process of softening or cracking
    the working face of a lode, to facilitate excavation, by
    exposing it to the action of fire; -- now generally
    superseded by the use of explosives. --Raymond.
 
   {Fire ship}, a vessel filled with combustibles, for setting
    fire to an enemy's ships.
 
   {Fire shovel}, a shovel for taking up coals of fire.
 
   {Fire stink}, the stench from decomposing iron pyrites,
    caused by the formation of hydrogen sulfide. --Raymond.
 
   {Fire surface}, the surfaces of a steam boiler which are
    exposed to the direct heat of the fuel and the products of
    combustion; heating surface.
 
   {Fire swab}, a swab saturated with water, for cooling a gun
    in action and clearing away particles of powder, etc.
    --Farrow.
 
   {Fire teaser}, in England, the fireman of a steam emgine.
 
   {Fire water}, a strong alcoholic beverage; -- so called by
    the American Indians.
 
   {Fire worship}, the worship of fire, which prevails chiefly
    in Persia, among the followers of Zoroaster, called
    Chebers, or Guebers, and among the Parsees of India.
 
   {Greek fire}. See under {Greek}.
 
   {On fire}, burning; hence, ardent; passionate; eager;
    zealous.
 
   {Running fire}, the rapid discharge of firearms in succession
    by a line of troops.
 
   {St. Anthony's fire}, erysipelas; -- an eruptive fever which
    St. Anthony was supposed to cure miraculously. --Hoblyn.
 
   {St. Elmo's fire}. See under {Saint Elmo}.
 
   {To set on fire}, to inflame; to kindle.
 
   {To take fire}, to begin to burn; to fly into a passion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fire alarm
   n 1: a shout or bell to warn that fire has broken out
   2: an alarm that is tripped off by fire or smoke [syn: {fire
     alarm}, {smoke alarm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top