ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fey

F EY1   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fey-, *fey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fey[ADJ] แปลกๆ, See also: ชอบกล, Syn. whimsical
fey[ADJ] ซึ่งหยั่งรู้ถึงเคราะห์กรรม, See also: ที่มีลางสังหรณ์, Syn. eccentric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fey(เฟ) adj. เหนือหลักธรรมชาติ,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา,ประหลาด,ซึ่งล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล Primer (2004)
Big hot pockets, feya, uglyBig hot pockets, feya, ugly The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Celebrity-studded funeral services were held today for Fey Sommers, the much loved and hated editor in chief of fashion bible "Mode" magazine.วันนี้บรรดาแฟนๆ คนดัง มารวมตัวกันที่พิธีศพของเพย์ ซัมเมอร์ส บรรณาธิการที่มีคนทั้งรักและเกลียด ของแม็กกาซีนแฟชั่นชื่อดัง Mode Pilot (2006)
The things Fey Sommers knew about me, about the company...สิ่งที่เป็นของเฟย์ ซอมเมอร์ก็รู้เกี่ยวกับฉัน เกี่ยวกับบริษัท Pilot (2006)
THERE'S A FEY SOMMERS ESTATE OUT THERE WITH YOUR NAME ON IT.มีมรดกของเฟย์ ซัมเมอร์ ที่เป็นชื่อของเธออยู่นะ Family/Affair (2007)
SO YOU TOLD ALEXIS ABOUT YOUR MOTHER AND FEY?งั้นพ่อก็บอกอเล็กซิส เรื่องแม่กับเฟย์แล้ว Family/Affair (2007)
AND WHAT BEING FEY SOMMERS' DAUGHTER CAN GET US?และก็เรื่องที่การเป็นลูกสาวของเฟย์ ซัมเมอร์ จะให้อะไรเราบ้าง? Betty's Wait Problem (2007)
I AM FREAKIN' FEY SOMMERS' DAUGHTER.ฉันคือลูกสาวตัวแสบ ของเฟย์ ซัมเมอร์ Betty's Wait Problem (2007)
IT'S PERFECT. THIS WAS FEY'S BIG EVENT.สมบูรณ์แบบ นี่เป็นงานใหญ่ของเฟย์ Betty's Wait Problem (2007)
AND UTTER HER FAMOUS LINES... (imitates Fey) "BLACK WHITE BALL?และพูดด้วยน้ำเสียงของเธอว่า... "งาน black white งั้นเหรอ?" Betty's Wait Problem (2007)
IS THAT FEY SOMMERS' ILLEGITIMATE DAUGHTER,นั่นใช่ลูกนอกสมรส ของเฟย์ ซอมเมอร์รึเปล่านะ Betty's Wait Problem (2007)
HEY, THAT'S FEY SOMMERS'... DOG.เฮ้ย นั่นมันหมาของเฟย์ ซอมเมอร์นิ Betty's Wait Problem (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
FEY    F EY1
FEYEN    F AY1 N
FEYNMAN    F EY1 N M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fey    (j) fˈɛɪ (f ei1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファインマンダイアグラム[, fainmandaiaguramu] (n) Feynman diagram [Add to Longdo]
ファインマン図[ファインマンず, fainman zu] (n) Feynman diagram [Add to Longdo]
フェアウェイ(P);フェアウエー;フェアウェー;フェヤウェイ(ik);フェヤウエイ(ik)[, feauei (P); feaue-; feaue-; feyauei (ik); feyauei (ik)] (n) fairway; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fey \Fey\ (f[=a]), a. [AS. f[=ae]ga, Icel. feigr, OHG. feigi.]
   Fated; doomed. [Old Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fey \Fey\ (f[=a]), n. [See {Fay} faith.]
   Faith. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fey \Fey\, v. t. [Cf. {Feague}.]
   To cleanse; to clean out. [Obs.] --Tusser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fey
   adj 1: slightly insane [syn: {fey}, {touched(p)}]
   2: suggestive of an elf in strangeness and otherworldliness;
     "thunderbolts quivered with elfin flares of heat lightning";
     "the fey quality was there, the ability to see the moon at
     midday"- John Mason Brown [syn: {elfin}, {fey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top