Search result for

features

(44 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -features-, *features*, feature
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Features, Essentialข้อมูลสำคัญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here's an excerpt of just one of the great bonus features.นี่คือเพียงหนึ่งตอนที่เอามาจาก โบนัสพิเศษมากมาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Well, your eyes are one of your best features, but we can do something about the incipient crow's feet.ตาของคุณเป็นหนึ่งในส่วนที่ดีที่สุด แต่เราพอจะทำอะไรกับตีนกา ที่เพิ่งจะขึ้นได้นะ Burn After Reading (2008)
So a perfect balance of features now might not look so perfect five years from now.เพราะฉะนั้นที่ดูดีอยู่ตอนนี้ อาจจะดูไม่ดีนักในอีก 5 ปีข้างหน้า The Happening (2008)
You got bonus features, original artwork, everything.คุณได้ของพิเศษ งานศิลปของแท้ทุกอย่าง New York Sucks (2009)
What about other distinguishing features?ไม่ ไม่เป็นไรครับ Grilled (2009)
Preliminary histological analysis shows that the victims were of both sexes, encompassing Mongoloid, Negroid and Caucasoid features and ranging in age from the late teens to the early 70s.การวิเคราะห์เบื้องต้นทาง ประวัติศาสตร์พบว่า เหยื่อมีทั้งสองเพศ ประกอบด้วยเชื้่อสายผิวเหลือง ผิวดำ และผิวขาว Harbingers in a Fountain (2009)
See, Jeff, this is a chart of the features we're staying away from...อย่างที่เห็น เจฟ นี่คือชาร์ทของรูปพรรณลักษณะ Football, Feminism and You (2009)
It's magazine features for me now.มีคอลัมภ์ในแมกกาซีนให้ผมรับผิดชอบด้วย เดี๋ยวผมเลี้ยงมื้อนี้เอง The Bang Bang Club (2010)
Did Eames add any features?เมสไม่เพิ่มคุณสมบัติใด ๆ Inception (2010)
I'm looking for info into a foil-wrapped body with alien features, pieces of which have already been sent to the Jeffersonian Institution in Washington, D.C.ฉันกำลังค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับศพที่ถูกฟรอย์ดห่อไว้ กับเรื่องของเอเลี่ยน ซึ่งคงถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว ที่สถาบันเจฟเฟอร์โซเนี่ยน ในวอชิงตัน ดี.ซี The X in the File (2010)
Would have needed features, human identities.อาจต้องการต้นแบบลักษณะที่เป็นมนุษย์ The Man from the Other Side (2010)
My God, you have delicate features for a hunter.หวัดดี พระเจ้า คุณเหมาะที่จะ เป็นนักล่ามากเลย Exile on Main St. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
featuresBecause of its origins, Canadian English has features of both American and British English.
featuresCan you tell us the natural features of the district?
featuresHer features are expressive of her fear.
featuresHiroko has charming features.
featuresI expected more classical features, but hers is a beauty that would do well even in this age.
featuresKate has very good features.
featuresOne finding to emerge was that critical features differ between species.
featuresResearchers announce method of circumventing Windows Vista security features.
featuresShe has fine features.
featuresShe was a girl with finely chiseled features.
featuresThe calm surface reflected her features like a mirror.
featuresThe geographical features here are similar to those of our prefecture.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
เค้าหน้า[n. exp.] (khao nā) EN: facial features   
ลักษณะภูมิประเทศ[n. exp.] (laksana phūmīprathēt) EN: geographical features ; topography   FR: caractéristiques topographiques [fpl]
ภูมิประเทศ[n.] (phūmīprathēt) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features   FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]
วงหน้า[n. exp.] (wong nā) EN: lineament ; facial features   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEATURES    F IY1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
features    (v) (f ii1 ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterhaltungsbeilage {f} | Unterhaltungsbeilagen {pl}features supplement | features supplements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
開発経緯[かいはつけいい, kaihatsukeii] (n) (1) features (e.g. of a product); (2) development chronology [Add to Longdo]
顔の作り[かおのつくり, kaonotsukuri] (n) features of the face [Add to Longdo]
顔形;顔貌;顔容[かおかたち;がんぼう(顔貌);がんよう(顔容), kaokatachi ; ganbou ( kao bou ); ganyou ( kaokatachi )] (n) features; looks [Add to Longdo]
顔付き(P);顔つき;顔付(io)[かおつき, kaotsuki] (n) (outward) looks; features; face; countenance; expression; (P) [Add to Longdo]
顔立ち(P);顔立(io)[かおだち, kaodachi] (n) looks; features; (P) [Add to Longdo]
顔立て[かおだて, kaodate] (n) (See 顔立ち・かおだち) looks; features [Add to Longdo]
器量[きりょう, kiryou] (n) looks; features; personal beauty [Add to Longdo]
気候風土[きこうふうど, kikoufuudo] (n) climate and natural features (of a region) [Add to Longdo]
景物[けいぶつ, keibutsu] (n) natural features; scenery; a premium; gift [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top