Search result for

fascism

(24 entries)
(0.0844 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fascism-, *fascism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascism[N] ลัทธิฟาสซิสต์, See also: ลัทธิชาตินิยมในอิตาลีก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fascism(แฟซ'ซิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยมของรัฐบาลเผด็จการ มีลักษณะก้าวร้าวและแบ่งผิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fascismลัทธิฟาสซิสต์ (ระบบเผด็จการในอิตาลี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fascismฟาสซิสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have never been a fan of fascism.ฉันไม่เคยนิยมลัทธิฟาสซิสต์ The Penelope Papers (2011)
That's amazing. This is why fascism gets a toehold all the time.นี่คือเหตุผลที่ได้รับลัทธิฟาสซิสต์ซอกตลอดเวลา Fading Gigolo (2013)
How do you see this fascism? Or how does it show?คุณมองเห็นความเผด็จการยังไงคะ มันสื่อออกมายังไง  ()
Fascism is something you grow out of.ฉันพยายามที่จะเปลี่ยนโลก ตัวเอง How I Won the War (1967)
Thank you, sir, for not holding fascism against me.ขอบคุณครับ ไม่ถือลัทธิฟาสซิสต์กับฉัน ฉันเป็นเพื่อนที่ดีของมอสลีย์ How I Won the War (1967)
This is fucking fascism in a fucking bottle!นี่คือเผด็จการ ฟาสซิสต์เหี้ยๆ ในขวดเหี้ยๆนี่ The Dreamers (2003)
There was an interesting connection between the rise of fascism in Europe and the consciousness of politically radical people about corporate power.มีความเชื่อมโยงพัวพันที่น่าสนใจ ระหว่างการขึ้นสู่อำนาจของระบอบฟาสซิสต์ในยุโรป กับจิตสำนึกของพวกหัวรุนแรงทางการเมือง The Corporation (2003)
Because there was are cognition that fascism rose in Europe with the help of enormous corporations.เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่า ลัทธิฟาสซิสต์ขึ้นครองอำนาจในยุโรป ด้วยความช่วยเหลือของบรรษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย The Corporation (2003)
That a vote for Katherine is a vote for fascism.ถ้าโหวตให้แคทเทอรีนก็แสดงว่าเป็นพวกลัทธิฟาสซิสม์ Art Isn't Easy (2007)
Fascism, Ida, not fashion.ฟาสซิสม์ ไอด้า ไม่ใช่แฟชั่น Art Isn't Easy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fascismThe Americans don't accept Fascism any more than they do Communism.
fascismYou can't identify nationalism with fascism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟาสซิสต์[N] Fascism, Syn. ลัทธิฟาสซิสต์, Example: คอมมิวนิสต์เป็นการปกครองแบบเผด็จการที่เข้มงวด ซึ่งแทบไม่มีข้อแตกต่างกับฟาสซิสต์เลย, Thai definition: ลัทธิการเมืองที่ผู้นำรวบอำนาจทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไว้หมด และมีนโยบายชาตินิยมอย่างรุนแรง แต่เคารพในกรรมสิทธิ์ของเอกชน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
FASCISM    F AE1 SH IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascism    (n) (f a1 sh i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオファシズム[, neofashizumu] (n) neo-fascism [Add to Longdo]
ファシズム[, fashizumu] (n) fascism; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法西斯主义[fǎ xī sī zhǔ yì, ㄈㄚˇ ㄒㄧ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 西 / 西] fascism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fascism \fasc"ism\ (f[a^]sh"[i^]z'm) n.
   1. a political theory advocating an authoritarian
    hierarchical government; -- opposed to {democracy} and
    {liberalism}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. an authoritarian system of government under absolute
    control of a single dictator, allowing no political
    opposition, forcibly suppressing dissent, and rigidly
    controlling most industrial and economic activities. Such
    regimes usually try to achieve popularity by a strongly
    nationalistic appeal, often mixed with racism.
    [PJC]
 
   3. Specifically, the Fascist movement led by Benito Mussolini
    in Italy from 1922 to 1943.
    [PJC]
 
   4. broadly, a tendency toward or support of a strongly
    authoritarian or dictatorial control of government or
    other organizations; -- often used pejoratively in this
    sense.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fascism
   n 1: a political theory advocating an authoritarian hierarchical
      government (as opposed to democracy or liberalism)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top