ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fan palm

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fan palm-, *fan palm*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fan palm (n) ต้นลาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาน[N] Corypha lecontei, See also: fan palm, talipot, Syn. ต้นลาน, Example: ในปีหนึ่งๆ ลานจะแตกใบใหม่ประมาณ 5-7 ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Corypha วงศ์ Palmae คล้ายต้นตาล ใบใช้จารหนังสือ ทำหมวก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะพ้อหนาม [n. exp.] (kaphø nām) EN: Mangrove fan palm   
ลาน[n.] (lān) EN: Fan palm ; Talipot palm   FR: talipot [m]
ปาล์มจีน [n. exp.] (pām Jīn) EN: Chinese fan palm ; Fountain palm   
ปาล์มจีบ [n. exp.] (pām jīp) EN: Vanuatu fan palm ; Palas payung   
ปาล์มพัด [n. exp.] (pām phat) EN: Fiji fan palm   

Japanese-English: EDICT Dictionary
パルミラ椰子[パルミラやし;パルミラヤシ, parumira yashi ; parumirayashi] (n) (uk) palmyra (species of fan palm, Borassus flabellifer) [Add to Longdo]
檳榔;蒲葵[びろう;びりょう(檳榔);ほき(蒲葵);あじまさ(檳榔)(ok), birou ; biryou ( bin rou ); hoki ( kama aoi ); ajimasa ( bin rou )(ok)] (n) (uk) Chinese fan palm (Livistona chinensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fan palm \Fan" palm`\ (Bot.)
   Any palm tree having fan-shaped or radiate leaves; as the
   {Cham[ae]rops humilis} of Southern Europe; the species of
   {Sabal} and {Thrinax} in the West Indies, Florida, etc.; and
   especially the great talipot tree ({Corypha umbraculifera})
   of Ceylon and Malaya. The leaves of the latter are often
   eighteen feet long and fourteen wide, and are used for
   umbrellas, tents, and roofs. When cut up, they are used for
   books and manuscripts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fan palm
   n 1: palm having palmate or fan-shaped leaves

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top