Search result for

fallout

(28 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fallout-, *fallout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallout[N] ฝุ่นกัมมันตรังสีหลังนิวเคลียร์ระเบิด
fallout[N] ผลร้ายที่ตามมา, See also: ผลที่เกิดขึ้น, ผลกระทบ, Syn. aftermath, effect
fallout[SL] ผลที่ออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falloutฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม Beneath the Planet of the Apes (1970)
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
The Mojave area will sustain significant nuclear fallout.เขตโมฮาวีอยู่ในรัศมีของละอองปรมาณู Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
This is a fallout shelter for VIPs.ที่นี่คือหลุมหลบภัยสำหรับบุคคลสำคัญ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
It's a good number considering the fallout from...นับว่าสูงแล้ว หลังจากการเหตุ... Fantastic Four (2005)
I'm on the line, so if you bully Dexter in any way, if you even look at him wrong, I won't be responsible for the fallout.ฉันเสี่ยงนะ เพราะฉะนั้น ถ้าเธอข่มขู่เด็กซ์เตอร์อีกไม่ว่าแบบไหน แค่เธอส่งสายตาหาเรื่องหรืออะไรก็ตาม ฉันคงรับผิดชอบผลที่จะออกมาไม่ได้ That Night, a Forest Grew (2007)
So as long as we get Bauer in custody, we should be able to keep the fallout contained.ดังนั้นถ้าเมื่อไรที่เราได้ตัวบาวเออร์ เราน่าจะหยุดการรั่วไหลข้อมูลได้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
She's fallout from the frobisher case.เธอเหลือมาจากคดีโฟรบิเช่อร์ London. Of Course (2009)
Until you had the fallout during the IBC Global case?จนคุณตกลงรับทำคดี IBC เหรอคะ? I Knew You Were a Pig (2009)
The fallout from this from a geopolitical standpoint is staggering.เหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เนื่องมาจากจุดยืนทางการเมือง ที่กำลังสั่นคลอน Cowboys and Indians (2009)
Our relationship didn't interfere with any ongoing investigations, and the department will not be held liable for any fallout.เราจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งกับการสอบสวนอีก แล้วทางแผนกก็ไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องนี้ด้วย If I Had a Hammer (2009)
If it falls on a power plant and there's nuclear fallout, the damage caused will be unimaginable.ถ้ามันตกลงบนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย์ล่ะก็ แทบไม่อยากคิดถึงความเสียหายเลย Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
falloutStrontium 90: One of the radioisotopes of strontium; part of radioactive fallout, harmful to human health.

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLOUT    F AO1 L AW2 T
FALLOUTS    F AO1 L AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fallout    (n) (f oo1 l au t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallout {n}fallout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールアウト;フォルアウト[, fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out [Add to Longdo]
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust [Add to Longdo]
放射性降下物[ほうしゃせいこうかぶつ, houshaseikoukabutsu] (n) radioactive fallout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fallout \fallout\ n.
   1. the radioactive particles that settle to the ground after
    a nuclear explosion.
 
   Syn: radioactive dust, radioactive fallout.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the falling to the ground of radioactive particles lifted
    into the atmosphere by a nuclear explosion.
    [PJC]
 
   3. an incidental or unexpected effect, especially one which
    is undesirable, consequent to an event or process;; --
    usually used only in the singular; as, the fallout from
    the disclosure of the Lewinsky tapes made trouble for the
    President for months after the event; fallout from the
    stock market crash caused property prices to decline in
    the New York area.
    [PJC]
 
   4. (Med.) one selected from a group by some criterion. [cant]
    [PJC]
 
       Corrective action was taken in 97 of the 418
                          --fallouts
       from 3,787 patients at risk.     --H. Gill
                          Cryer et al.
                          (Journal of
                          Trauma,
                          Injury,
                          Infection, and
                          Critical Care.
                          Vol 41, no. 3,
                          1996).
    [PJC]
 
   5. one who fails to maintain the same pace as and lags behind
    a group of which s/he is a member. [cant]
    [PJC]
 
       The executive officer's group noted all --fallouts
       by name and policed them into a group to complete
       the run at a slower pace.       --Lt. Col.
                          William C.
                          David
                          (Preparing a
                          Battalion for
                          Combat:
                          Physical
                          Fitness and
                          Mental
                          Toughness.
                          Army
                          University
                          After Next -
                          Virtual
                          Research
                          Library).
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fallout
   n 1: the radioactive particles that settle to the ground after a
      nuclear explosion [syn: {fallout}, {radioactive dust}]
   2: any adverse and unwanted secondary effect; "a strategy to
     contain the fallout from the accounting scandal" [syn: {side
     effect}, {fallout}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fallout [falaut] (n) , s.(n )
   fallout
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top