ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fall away

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall away-, *fall away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall away[PHRV] ตกลงมาจาก
fall away[PHRV] อยู่ต่ำลงไป, See also: ต่ำลงทันที, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away[PHRV] แย่ลง, Syn. drop away, drop off, fall behind, fall off
fall away[PHRV] เลิกสนับสนุน, See also: ตีตัวออกห่าง, Syn. fall off
fall away[PHRV] (หน้า) เรียวเล็กลง, See also: (หน้า) ผอมลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ never fall away ♪ ♪ ooh, ooh ♪ ♪ one of these days, letters are gonna fall from the sky ♪never fall away letters are gonna fall from the sky Nothing Gold Can Stay (2015)
Our flower petals fall away one by one.กลีบดอกไม้ร่วงหล่นทีละกลีบ ทีละกลีบ I Need Romance (2011)
It seems that the apple does not fall away from the fault, eh?เหมือนลูกไม้จะตกไม่ไกลต้น Chuck Versus the Dream Job (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall away
   v 1: get worse; "My grades are slipping" [syn: {slip}, {drop
      off}, {drop away}, {fall away}]
   2: diminish in size or intensity [syn: {fall off}, {fall away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top