Search result for

existing

(41 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -existing-, *existing*, exist
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
existing[ADJ] ที่มีอยู่, Syn. existent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
existing personบุคคลที่ปฏิสนธิแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All existing in perfect harmony.ว่าไงดี เหมาะสม ตามทำนอง เราจะต้อง จัดวางของพวกนี้ลงไป ดู The Ramen Girl (2008)
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม Revolutionary Road (2008)
Environmental protection policies are built into unr's operations at every existing site, both onshore and off.นโยบายป้องกันสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้ ในการทำงานของUNRอยู่แล้ว ทุกโรงงานของเราทั้งในและนอกประเทศ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
It's managed to steal 38% of the currently existingคิง คาสม่าปราบมันเลย! Summer Wars (2009)
we need to find out about existing black markets for infants.ขอบคุณ Cradle to Grave (2009)
One day that you're not brooding and existing in your own head.วันเดียวที่ไม่ต้องทำหน้าบึ้ง และมีตัวตน อยู่แค่ในหัวตัวเองเท่านั้น 162 Candles (2009)
New religions often adopt the existing customs and holidays to make conversion less of a shock.- คุณมีถุงใต้ของฉันสายตา. อี 5 เช้า. และมาจากวาติกัน. Angels & Demons (2009)
-...to fold Mr Stark... -That's enough. ...into the existing chain of command, Senator.ที่จะนำมิสเตอร์สตารืคเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ Iron Man 2 (2010)
I'd like to freeze this bank account and cancel all existing checks and lines of credit.ผมอยากจะอายัดบัญชี แล้วก็ยกเลิกเช็คกับ เครดิตทั้งหมดครับ The Social Network (2010)
You'll review all existing case evidence pertaining to the previous victims.คุณจะได้ตรวจสอบหลักฐานทางคดีใหม่ ที่มีอยู่ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อรายก่อนหน้านั้น Episode #1.4 (2010)
But there seems to be little chance of time traveling anytime soon, either into the existing past or a parallel universe.แต่ดูเหมือนว่าจะมี โอกาสเพียงน้อยนิด ของเวลาการเดินทางในเร็ว ๆ นี้ ทั้งในอดีตที่มีอยู่หรือ จักรวาลคู่ขนาน Is Time Travel Possible? (2010)
You can actually experience the distant past by existing in the virtual reality of the computers of the far future.จริงๆแล้วคุณจะสัมผัส ได้ถึงอดีตอันไกลโพ้น โดยที่มีอยู่ในความเป็นจริงเสมือน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของอนาคตไกล Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
existingAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
existingEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
existingExisting legislation does not take diversity of races into account.
existingIs there an existing meaning if the person in charge does not take the responsibility to begin with?
existingThe existing law concerning car accidents requires amending.
existingThe history of all hitherto existing society is the history of class struggles.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXISTING    IH0 G Z IH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
existing    (v) (i1 g z i1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work) [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
ペーパーカンパニー[, pe-pa-kanpani-] (n) paper company (i.e. existing "only on paper") [Add to Longdo]
[け, ke] (n) {Buddh} lacking substance and existing in name only; something without substance [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
街道[かいどう, kaidou] (n) highway (esp. one existing from the Edo period); main road; (P) [Add to Longdo]
既成[きせい, kisei] (n,adj-no) established; completed; existing; (P) [Add to Longdo]
既存[きそん(P);きぞん(ik), kison (P); kizon (ik)] (n,adj-no) existing; (P) [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] (n) {comp} existing equipment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
既有[jì yǒu, ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ, ] existing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exist \Ex*ist"\, v. i. [imp. & p. p. {Existed}; p. pr. & vb. n.
   {Existing}.] [L. existere, exsistere, to step out or forth,
   emerge, appear, exist; ex out + sistere to cause to stand, to
   set, put, place, stand still, fr. stare to stand: cf. F.
   exister. See {Stand}.]
   1. To be as a fact and not as a mode; to have an actual or
    real being, whether material or spiritual.
    [1913 Webster]
 
       Who now, alas! no more is missed
       Than if he never did exist.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
       To conceive the world . . . to have existed from
       eternity.               --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To be manifest in any manner; to continue to be; as, great
    evils existed in his reign.
    [1913 Webster]
 
   3. To live; to have life or the functions of vitality; as,
    men can not exist in water, nor fishes on land.
 
   Syn: See {Be}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 existing \existing\ adj.
   1. having existence or being or actuality; as, much of the
    beluga caviar existing in the world is found in the Soviet
    Union and Iran. Opposite of {nonexistent}. [Narrower
    terms: {active, alive}; {extant, surviving}] Also See:
    {extant}.
 
   Syn: existent.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Present. Opposite of {absent}.
    [WordNet 1.5]
 
   3. Presently existing; as, the existing system.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 existing
   adj 1: presently existing; "the existing system"
   2: having existence or being or actuality; "an attempt to refine
     the existent machinery to make it more efficient"; "much of
     the beluga caviar existing in the world is found in the
     Soviet Union and Iran" [syn: {existent}, {existing}] [ant:
     {nonexistent}]
   3: existing in something specified; "depletion of the oxygen
     existing in the bloodstream"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top