ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evening primrose

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evening primrose-, *evening primrose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening primrose[N] พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน, Syn. sundrops

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then the verbascum and the evening primrose, and those deliciously green shuttlecock ferns.แล้วก็ลาบาสคัมกับอีฟนิ่งพริมโรส ตามด้วยเฟิร์นนกกระจอกเทศเขียวสด This Beautiful Fantastic (2016)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
待宵草[dài xiāo cǎo, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄠ ㄘㄠˇ, ] evening primrose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
月見草[つきみそう, tsukimisou] (n) evening primrose (esp. the fourwing evening primrose, Oenothera tetraptera) [Add to Longdo]
宵待草[よいまちぐさ, yoimachigusa] (n) evening primrose [Add to Longdo]
待宵草[まつよいぐさ, matsuyoigusa] (n) evening primrose (esp. Chilean evening primrose, Oenothera stricta) [Add to Longdo]
大待宵草[おおまつよいぐさ;オオマツヨイグサ, oomatsuyoigusa ; oomatsuyoigusa] (n) (uk) red-sepaled evening primrose (Oenothera erythrosepala) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primrose \Prim"rose`\, n. [OE. primerole, F. primerole, a
   derivative fr. LL. primula, from L. primus first. See
   {Prime}, a.] (Bot.)
   (a) An early flowering plant of the genus {Primula} ({Primula
     vulgaris}) closely allied to the cowslip. There are
     several varieties, as the white-, the red-, the
     yellow-flowered, etc. Formerly called also {primerole},
     {primerolles}.
   (b) Any plant of the genus {Primula}.
     [1913 Webster]
 
   {Evening primrose}, an erect biennial herb ({Enothera
    biennis}), with yellow vespertine flowers, common in the
    United States. The name is sometimes extended to other
    species of the same genus.
 
   {Primrose peerless}, the two-flowered Narcissus ({Narcissus
    biflorus}). [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evening \E"ven*ing\, n. [AS. [=ae]fnung. See {even}, n., and cf.
   {Eve}.]
   1. The latter part and close of the day, and the beginning of
    darkness or night; properly, the decline of the day, or of
    the sun.
    [1913 Webster]
 
       In the ascending scale
       Of heaven, the stars that usher evening rose.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes, especially in the Southern parts of the
      United States, the afternoon is called evening.
      --Bartlett.
      [1913 Webster]
 
   2. The latter portion, as of life; the declining period, as
    of strength or glory.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes used adjectively; as, evening gun. "Evening
      Prayer." --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {Evening flower} (Bot.), a genus of iridaceous plants
    ({Hesperantha}) from the Cape of Good Hope, with
    sword-shaped leaves, and sweet-scented flowers which
    expand in the evening.
 
   {Evening grosbeak} (Zo["o]l.), an American singing bird
    ({Coccothraustes vespertina}) having a very large bill.
    Its color is olivaceous, with the crown, wings, and tail
    black, and the under tail coverts yellow. So called
    because it sings in the evening.
 
   {Evening primrose}. See under {Primrose}.
 
   {The evening star}, the bright star of early evening in the
    western sky, soon passing below the horizon; specifically,
    the planet Venus; -- called also {Vesper} and {Hesperus}.
    During portions of the year, Mars, Jupiter, and Saturn are
    also evening stars. See {Morning Star}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evening primrose
   n 1: any of several plants of the family Onagraceae

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top