ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envies

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envies-, *envies*, envie , envy
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one envies us anymore.- ไม่มีใครอิจฉาเราแล้วนี่ Schindler's List (1993)
She envies me... She's being sarcastic?เธออิจฉาฉัน เธอพูดประชดหรือเปล่า The Bank Job (2008)
After living for so long, there's actually someone who says she envies me?เป็นครั้งแรกที่มีคนบอกว่าอิจฉาพี่นะเนี่ย Episode #1.2 (2010)
Mayu envies you a lot.มายุอิจฉาเธอมากเลยนะ To tsuki to oka (2012)
charity envies not; charity brags not itself;การให้ความรักนั้นไม่อิจฉา ไม่อวดตัว The Doll in the Derby (2013)
♫ The world envies us ♫~โลกใบนี้อิจฉาเรา~ Episode #1.5 (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envies (v) ˈɛnvɪz (e1 n v i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envy \En"vy\, n.; pl. {Envies}. [F. envie, L. invidia envious;
   akin to invidere to look askance at, to look with enmity; in
   against + videre to see. See {Vision}.]
   1. Malice; ill will; spite. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If he evade us there,
       Enforce him with his envy to the people. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Chagrin, mortification, discontent, or uneasiness at the
    sight of another's excellence or good fortune, accompanied
    with some degree of hatred and a desire to possess equal
    advantages; malicious grudging; -- usually followed by of;
    as, they did this in envy of C[ae]sar.
    [1913 Webster]
 
       Envy is a repining at the prosperity or good of
       another, or anger and displeasure at any good of
       another which we want, or any advantage another hath
       above us.               --Ray.
    [1913 Webster]
 
       No bliss
       Enjoyed by us excites his envy more. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Envy, to which the ignoble mind's a slave,
       Is emulation in the learned or brave. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Emulation; rivalry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Such as cleanliness and decency
       Prompt to a virtuous envy.      --Ford.
    [1913 Webster]
 
   4. Public odium; ill repute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To lay the envy of the war upon Cicero. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. An object of envious notice or feeling.
    [1913 Webster]
 
       This constitution in former days used to be the envy
       of the world.             --Macaulay.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top