ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envied

EH1 N V IY0 D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envied-, *envied*, envi, envie
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envied(เอน'วิดฺ) adj. ซึ่งถูกอิจฉา,ซึ่งถูกริษยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have always envied you. They?พวกมันรู้สึกอิจฉาเจ้าเสมอ Snow White: A Tale of Terror (1997)
I envied you when you said you were going to the Korean Military Academy like your dad.ฉันอิจฉาคุณเมื่อคุณบอกว่าคุณจะไป เรียนโรงเรียนทหารเหมือนพ่อคุณ Gangster High (2006)
Tristan, I can tell you that every man I ever envied when I was a boy has led an unremarkable life.ทริทตัน, พ่อพูดได้เต็มปากเลยว่า สมัยหนุ่ม ๆ ทุกคนที่พ่อเคยอิจฉา ไม่เห็นใครมีชีวิตดีสักคน Stardust (2007)
I envied them.แล้วก็อิจฉา Stardust (2007)
I envied you that, to be honest.ฉันอิจฉาคุณจริงๆ นะ Sunday (2008)
I envied himข้าอิจฉาเขา Three Kingdoms (2008)
Jesus, I envied him.ฉันอิจฉาที่มันไปสบายแล้ว.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I envied them for having something to pray for so earnestly.ว่าพวกเขามีสิ่งที่ปราถนา ฉันอิจฉาพวกเขา Episode #1.12 (2010)
I envied how you were always there for her.ฉันเคยนึกอิจฉาเธอ ที่คุณพร้อมช่วยเหลือเธอเสมอ Witness (2012)
I envied it.ผมอิจฉามัน French Doll (2012)
There are times that I have envied Mrs. Wharton Robinson to have known him even as a child.มีบางครั้งที่ฉันมีอยู่ อิจฉานางวอร์ตันโรบินสัน ได้รู้จักเขายังเป็นเด็ก The Invisible Woman (2013)
When I was little, I envied kids with parents.ตอนที่ฉันยังเล็ก ฉัน อิจฉาเด็กๆที่มีพ่อแม่ Predestination (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enviedHe envied my success.
enviedI envied him his good fortune.
enviedI envied him his new house.
enviedNobody envied the old man, who was a millionaire.
enviedShe has such a fine car that her friends envied her.
enviedThe clumsy man envied her extraordinary talent.
enviedThe clumsy man envied her unusual talent.
enviedThey all envied my new car.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVIED EH1 N V IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envied (v) ˈɛnvɪd (e1 n v i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envy \En"vy\, v. t. [imp. & p. p. {Envied}; p. pr. & vb. n.
   {Envying}.] [F. envier.]
   1. To feel envy at or towards; to be envious of; to have a
    feeling of uneasiness or mortification in regard to (any
    one), arising from the sight of another's excellence or
    good fortune and a longing to possess it.
    [1913 Webster]
 
       A woman does not envy a man for his fighting
       courage, nor a man a woman for her beauty.
                          --Collier.
    [1913 Webster]
 
       Whoever envies another confesses his superiority.
                          --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel envy on account of; to have a feeling of grief or
    repining, with a longing to possess (some excellence or
    good fortune of another, or an equal good fortune, etc.);
    to look with grudging upon; to begrudge.
    [1913 Webster]
 
       I have seen thee fight,
       When I have envied thy behavior.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Jeffrey . . . had actually envied his friends their
       cool mountain breezes.        --Froude.
    [1913 Webster]
 
   3. To long after; to desire strongly; to covet.
    [1913 Webster]
 
       Or climb his knee the envied kiss to share. --T.
                          Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. To do harm to; to injure; to disparage. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If I make a lie
       To gain your love and envy my best mistress,
       Put me against a wall.        --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   5. To hate. [Obs.] --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
   6. To emulate. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top