ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empiric

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empiric-, *empiric*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empirical(adj) ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี, See also: เชิงประจักษ์, Syn. experiental, observation
empiricism(n) การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้, See also: การกระทำสิ่งต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์
empiricism(n) ความเชื่อว่าความรู้มาจากประสบการณ์, Syn. experientialism, induction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน, หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical

English-Thai: Nontri Dictionary
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง, ชัดเจน, โดยอาศัยการสังเกต, ซึ่งได้จากประสบการณ์คี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empiricalเชิงประจักษ์, เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical apperceptionประจักษวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical knowledgeความรู้เชิงประจักษ์, ความรู้เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical methodระเบียบวิธีเชิงประสบการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empirical truthความจริงเชิงประจักษ์, ความจริงเชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empiricismประสบการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricism, logicalประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricalสูตรเอมไพริคอล [การแพทย์]
empirical formulaสูตรเอมพิริคัล, สูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ  เช่น CH2O เป็นสูตรอย่างง่ายของ C6H12O6 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
empirical lawกฏเอมพิริคัล, กฏที่ได้จากการวัด การสังเกตหรือการทดลอง โดยไม่อาศัยทฤษฎีใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจักษนิยม(n) empiricism, Syn. ประสบการณ์นิยม
ประสบการณ์นิยม(n) empiricism, Syn. ประจักษนิยม, Example: จิตวิทยาที่เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยมและประสบการณ์นิยม, Thai Definition: การแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย
เชิงประจักษ์(adj) empirical

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจักษนิยม[prajaksaniyom] (n) EN: empiricism
ประสบการณ์นิยม[prasopkānniyom] (n) EN: empiricism

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMPIRICAL EH2 M P IH1 R IH0 K AH0 L
EMPIRICISM EH0 M P IH1 R AH0 S IH2 Z AH0 M
EMPIRICIST IH0 M P IH1 R AH0 S AH0 S T
EMPIRICALLY EH0 M P IH1 R IH0 K AH0 L IY0
EMPIRICALLY EH0 M P IH1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empiric (j) ˈɪmpˈɪrɪk (i1 m p i1 r i k)
empirical (j) ˈɪmpˈɪrɪkl (i1 m p i1 r i k l)
empiricism (n) ˈɪmpˈɪrɪsɪzəm (i1 m p i1 r i s i z @ m)
empiricist (n) ˈɪmpˈɪrɪsɪst (i1 m p i1 r i s i s t)
empirically (a) ˈɪmpˈɪrɪkliː (i1 m p i1 r i k l ii)
empiricists (n) ˈɪmpˈɪrɪsɪsts (i1 m p i1 r i s i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经验主义[jīng yàn zhǔ yì, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] empiricism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス経験論[イギリスけいけんろん, igirisu keikenron] (n) British empiricism [Add to Longdo]
経験科学[けいけんかがく, keikenkagaku] (n) empirical science [Add to Longdo]
経験主義[けいけんしゅぎ, keikenshugi] (n, adj-no) (1) (See 経験論) empiricism; (2) judging things from personal experience [Add to Longdo]
経験論[けいけんろん, keikenron] (n) empiricism [Add to Longdo]
実験科学[じっけんかがく, jikkenkagaku] (n) empirical science [Add to Longdo]
実験式[じっけんしき, jikkenshiki] (n) empirical formula [Add to Longdo]
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] (adj-na) empirical; positive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] empirical (an), positive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empiric \Em*pir"ic\, Empirical \Em*pir"ic*al\, a.
   1. Pertaining to, or founded upon, experiment or experience;
    depending upon the observation of phenomena; versed in
    experiments.
    [1913 Webster]
 
       In philosophical language, the term empirical means
       simply what belongs to or is the product of
       experience or observation.      --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       The village carpenter . . . lays out his work by
       empirical rules learnt in his apprenticeship. --H.
                          Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. Depending upon experience or observation alone, without
    due regard to science and theory; -- said especially of
    medical practice, remedies, etc.; wanting in science and
    deep insight; as, empiric skill, remedies.
    [1913 Webster]
 
   {Empirical formula}. (Chem.) See under {Formula}.
 
   Syn: See {Transcendental}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empiric \Em*pir"ic\ (?; 277), n. [L. empiricus an empiric, Gr. ?
   experienced, equiv. to ?; ? in + ? a trial, experiment; akin
   to ? ford, way, and E. fare: cf. F. empirique. See {In}, and
   {Fare}.]
   1. One who follows an empirical method; one who relies upon
    practical experience.
    [1913 Webster]
 
   2. One who confines himself to applying the results of mere
    experience or his own observation; especially, in
    medicine, one who deviates from the rules of science and
    regular practice; an ignorant and unlicensed pretender; a
    quack; a charlatan.
    [1913 Webster]
 
       Among the Greek physicians, those who founded their
       practice on experience called themselves empirics.
                          --Krauth-Fleming.
    [1913 Webster]
 
       Swallow down opinions as silly people do empirics'
       pills.                --Locke.
    Empiric

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empiric
   adj 1: relying on medical quackery; "empiric treatment" [syn:
       {empiric}, {empirical}]
   2: derived from experiment and observation rather than theory;
     "an empirical basis for an ethical theory"; "empirical laws";
     "empirical data"; "an empirical treatment of a disease about
     which little is known" [syn: {empirical}, {empiric}] [ant:
     {theoretic}, {theoretical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top