Search result for

ells

(45 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ells-, *ells*, ell
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chief cellsทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร peptinogen
islet cellsเป็นกลุ่มเซลล์ที่ตับอ่อนทำหน้าที่ขับ internal secreation cells พวกนี้มักอยู่เป็นกลุ่ม ๆ เราเรียกว่า islets of langerhan ซึ่งประกอบด้วย 3 ชนิด 1.alpha cell ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน glucagon พบประมาณ 20-30 % 2.Beta cell ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน insulin มีประมาณ 60-80 % 3. Delta cell พบน้อยมากยังไม่ทราบหน้าที่
parietal cellsทำหน้าที่หลั่งและสร้างกรดเกลือ รวมทั้ง intrinsic factor ต่าง ๆ
wellspring(เวล'สพริง) n. ต้มน้ำ,ตาน้ำ,แหล่งน้ำ,แหล่งที่อุดมสมบูรณ์, Syn. fount,well
zymogenic cellsทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร peptinogen

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ellsworth would be it.ก็คงจะเป็น เอลส์วูธ เนี่ยแหละ ไม่ ฟังฉัน The Man Who Would Be King (2011)
Max Ellswood founded Telles in 1965, in order to develop cutting-edge military strategy.แม็กซ์ แอลป์วูด ตั้งเทลเลสในปี 1965 เพื่อพัฒนากลยุทธทางทหารที่ล้ำยุค The Penelope Papers (2011)
I'd like everyone to say hello to Andrew Pike, former analyst and rival of Telles founder Max Ellswood.ขอแนะนำใ้หรู้จักแอนดรูว์ ไพค์ อดีตนักวิเคราะห์และคู่แข่งของ แม็กซ์ เอลส์วูด ผู้ก่อตั้งเทลลิส The Penelope Papers (2011)
Ellswood called him "an egomaniac with a violent streak."เอลส์เรียกว่าเขา"เป็นคนอัตตาสูง และนิยมความรุนแรง" The Penelope Papers (2011)
The paper I published-- caught Max Ellswood's attention.เอกสารที่ย่าตีพิมพ์-- ไปเตะตาแม็กซ์ เอลส์วูด The Penelope Papers (2011)
She said you harbored anger against Max Ellswood and Telles.เธอว่าคุณเคียดแค้น แม็กซ์ เอลส์วูดและเทลลิส The Penelope Papers (2011)
Ellswood wanted to market the Anax Principle.เอลส์วูดอยากขายหลักการแอเน็กซ์ The Penelope Papers (2011)
Ellswood said that war should not only be fought on the battlefields, but in the fields themselves.เอลส์วูดบอกว่าสงครามไม่ควรสู้กัน เฉพาะในสมรภูมิ แต่ควรเป็นในไร่นาด้วย The Penelope Papers (2011)
Ellswood took him under his wing, promised him things.เอลส์วูดรับเข้ามาใต้ปีก The Penelope Papers (2011)
Ellswood from 1955 to 1963 and Velez from...เอลส์วูด จากปี 1955-1963 ส่วนเวลเลซ จาก... . The Penelope Papers (2011)
Andrew Pike, Max Ellswood, and a low-level analyst named Eric Velez.แอนดรูว์ ไพค์ แม็กซ์ เอลส์วูด และนักวิเคราะห์ระดับล่าง ชื่อเอริค เวเลซครับ The Penelope Papers (2011)
How many army? Just two- - Ellswood and Velez.ทหารบกกี่คน แค่ 2 คนครับ--เอลส์วูดกับเวเลซ The Penelope Papers (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเวจี[n.] (awējī) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells   FR: enfer [m]
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   
คลื่นใต้น้ำ[n. exp.] (khleūn tāinām) EN: ground swells   
นกนางนวลหลังดำเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam lek) EN: Lesser Black-backed Gull   FR: Goéland brun [m] ; Goéland à pieds jaunes [m] ; Goéland voisin (L. f. graellsii) [m]
ปมประสาท[n. exp.] (pom prasāt) EN: ganglion ; nerve center ; site of nerve cells   FR: ganglion [m] ; glande [f] (fam.)
ทองอุไร [n.] (thøng-urai) EN: Yellow elder ; Yellow bells ; Trumpet vine   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELLS    EH1 L Z
ELLSBERG    EH1 L Z B ER0 G
ELLSBURG    EH1 L Z B ER0 G
ELLSWORTH    EH1 L Z W ER0 TH
ELLSBERG'S    EH1 L Z B ER0 G Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Gesellschaften(n) |pl.|, See also: die Gesellschaft
Fluggesellschaft(n) |die, pl. Fluggesellschaften| สายการบิน เช่น Mit welche Fluggesellschaft fliegen Sie meistens? , See also: S. Fluglinie,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc. [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India) [Add to Longdo]
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
セル化[セルか, seru ka] (n) {comp} cell encapsulation; conversion into cells [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル化[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells [Add to Longdo]
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top