Search result for

egged

(40 entries)
(0.2009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egged-, *egged*, egg, egge
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
bareleggedadj.,adv. ขาเปล่า,ไม่มีถุงเท้า
gate-legged tablen. โต๊ะที่พับได้
legged(เลก'กิด) adj. มีขา,มีจำนวนหรือชนิดของขาที่ระบุไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
bowlegged(adj) ขาโก่ง
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, he just egged me on, and I almost... man, I almost decked this guy and knocked him off that rock.แต่ทุกคนก็ กลับไปด้วยมือเปล่า ไม่ถ่ายรูป เข้าใจไม๊? พวกเขากลัวกล้อง The Cove (2009)
Come on. Everyone gets egged on Halloween.ไม่เอาน่า ทุกคนได้ไข่ในวันฮัลโลวีน How to Succeed in Bassness (2009)
So you could know how it feels to be the one getting egged,แล้วเธอคงจะรู้ ว่ามันรู้สึกยังไง ที่เป็นแบบนั้น The Treasure of Serena Madre (2009)
The little shits egged my house again.พวกเด็กเวร ปาไข่บ้านฉันอีกแล้ว And When I Die (2011)
I heard you were egged last night, Mr. Harmon.ฉันได้ยินว่าเมื่อคืนคุณโดนปาไข่นี่ คุณฮาร์มอน Halloween: Part 1 (2011)
Look, I egged him on. You saw it.คือ ฉันไปยั่วโมโหเขาก่อน เธอก็เห็น The Perks of Being a Wallflower (2012)
- What was that? - We just got egged.นั่นอะไรน่ะ ดูเหมือนเราเพิ่งจะโดนปาไข่ Tarantella (2012)
Yeah, well, they egged our window.ช่าย เรามีไข่ ที่หน้าต่างบ้านเรา Tarantella (2012)
Two Eisbiber kids egged my house last night.เด็กที่เป็นตัวบีเวอร์สองคนปาไข่ใส่บ้านฉันเมื่อคืน Tarantella (2012)
Commissioner, are you there? The bat-signal, she's been egged!สัญญาณค้างคาว ถูกขว้างไข่ The Lego Batman Movie (2017)
Yeah, six years of being jumped and egged.ใช่ไง 6 ปีที่กระโดดไปมา กับเล่นปาไข่ Monster House (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eggedThe coxswain egged his crewmen on, and made a winning spurt at the last lap of the regatta.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกอัญชันป่าขาแดง[n. exp.] (nok anchan pā khā daēng) EN: Red-legged Crake   FR: Râle barré [m] ; Râle malais [m]
นกอัญชันป่าขาเทา[n. exp.] (nok anchan pā khā thao) EN: Slaty-legged Crake   FR: Râle de forêt [m] ; Râle hindou [m]
นกคิตติเวคขาดำ[n. exp.] (nok Khittiwek kha dam) EN: Black-legged Kittiwake   FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle
นกคุ่มอืดใหญ่[n. exp.] (nok khum eūt yai) EN: Yellow-legged Buttonquail   FR: Turnix indien [m] ; Turnix à nuque rouge [m] ; Hémipode moucheté [m] ; Turnix moucheté [m]
นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ[n. exp.] (nok krajit khā sī neūa) EN: Pale-legged Leaf Warbler   FR: Pouillot à pattes claires [m] ; Pouillot à jambes pâles [m]
สามเส้า[n.] (sāmsao) EN: three-legged cooking stand   
สัตว์สี่เท้า[n. exp.] (sat sī thāo) EN: quadruped ; four-footed animal ; four-legged animal   FR: quadrupède [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EGGED    EH1 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egged    (v) (e1 g d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]
ドルペッグ[, dorupeggu] (n) dollar peg; being pegged to the dollar [Add to Longdo]
ワイヴァーン;ワイバーン;ワイヴァン[, waiva-n ; waiba-n ; waivan] (n) wyvern (two-legged dragon); wivern [Add to Longdo]
安座[あんざ, anza] (n,vs) sitting quietly; sitting cross-legged [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog) [Add to Longdo]
胡座(P);胡坐;胡床[あぐら, agura] (n) sitting cross-legged (i.e. Indian style); (P) [Add to Longdo]
胡座をかく;胡坐をかく;胡床をかく[あぐらをかく, agurawokaku] (exp,v5k) (1) to sit cross-legged; (2) to rest on one's laurels [Add to Longdo]
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egg \Egg\, v. t. [imp. & p. p. {Egged}; p. pr. & vb. n.
   {Egging}.] [OE. eggen, Icel. eggja, fr. egg edge. ??. See
   {Edge}.]
   To urge on; to instigate; to incite?
   [1913 Webster]
 
      Adam and Eve he egged to ill.      --Piers
                          Plowman.
   [1913 Webster]
 
      [She] did egg him on to tell
      How fair she was.            --Warner.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top