ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effusion

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effusion-, *effusion*
Possible hiragana form: えっふしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effusion[N] การปล่อยความรู้สึกออกมาโดยการพูดหรือเขียน, See also: การปล่อยอารมณ์ที่ควบคุมไว้ออกมาโดยการพูดหรือเขียน, Syn. gush, outburst, outpouring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก

English-Thai: Nontri Dictionary
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effusionน้ำซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, haemorrhagic; effusion, hemorrhagicน้ำเลือดซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, hemorrhagic; effusion, haemorrhagicน้ำเลือดซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, pericardialน้ำซึมซ่านในถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, pleural; effusion, pleuriticน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, pleuritic; effusion, pleuralน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, purulentน้ำซึมซ่านเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, serousน้ำซึมซ่านใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effusionน้ำขังในช่องต่างๆ,การเกิดของเหลว,ของเหลว,สารน้ำที่ออกมา,น้ำคั่ง,การคั่งของน้ำ,สารน้ำในข้อหรือรอบๆข้อมากกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay,somebody set up for a traumatic effusion drainage.ตกลง,ใครต้องการช่วยระบายเลือดบ้าง A Change Is Gonna Come (2007)
As if the writing of women did not display the greatest powers of mind, knowledge of human nature, the liveliest effusions of wit and humour and the best-chosen language imaginable?ราวกับว่างานเขียนของผู้หญิง ไม่ได้มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ แต่เขียนออกมาจากความรู้ น้ำท่วมทุ่งและอารมณ์ขัน ด้วยภาษาที่ดีที่สุดที่พอจะนึกออก Becoming Jane (2007)
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effusion (n) ˈɪfjˈuːʒn (i1 f y uu1 zh n)
effusions (n) ˈɪfjˈuːʒnz (i1 f y uu1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erguss {m} | Ergüsse {pl}effusion | effusions [Add to Longdo]
Bluterguss {m} [med.] | Blutergüsse {pl}effusion of blood | effusions of blood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction [Add to Longdo]
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P) [Add to Longdo]
迸り[ほとばしり, hotobashiri] (n) gusher; spout; outpouring; effusion; torrent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effusion \Ef*fu"sion\, n. [L. effusio: cf. F. effusion.]
   1. The act of pouring out; as, effusion of water, of blood,
    of grace, of words, and the like.
    [1913 Webster]
 
       To save the effusion of my people's blood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is poured out, literally or figuratively.
    [1913 Webster]
 
       Wash me with that precious effusion, and I shall be
       whiter than sow.           --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
       The light effusions of a heedless boy. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Pathol.)
    (a) The escape of a fluid out of its natural vessel,
      either by rupture of the vessel, or by exudation
      through its walls. It may pass into the substance of
      an organ, or issue upon a free surface.
    (b) The liquid escaping or exuded.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effusion
   n 1: an unrestrained expression of emotion [syn: {effusion},
      {gush}, {outburst}, {blowup}, {ebullition}]
   2: flow under pressure

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top