Search result for

drier

(39 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drier-, *drier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drier[N] เครื่องมือที่ทำให้แห้ง, See also: เครื่องเป่าแห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drier(ไดร'เออะ) n. คนทำให้แห้ง,สิ่งที่ทำให้แห้ง,เครื่องทำให้แห้ง,สารดูดความชื้น,ยาที่ทำให้แห้ง
washer-drier(วอช'เชอะไดรเออะ) n. เครื่องซักผ้าและทำให้แห้งในเครื่องเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
drier(n) ไดร์,เครื่องทำให้แห้ง,การดูดความชื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drierอุปกรณ์ดูดซับความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drieritesตัวดูดความชื้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doctor said I should find a drier climate.หมอบอกให้หาที่อากาศแห้งๆ อยู่ 3:10 to Yuma (2007)
Try the friar. Fried, it's drier.ลองพวกพระ มันแห้งพอทอดได้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
The drier's broken in ours. Ah, there you are.ครับ ห้องผู้ชายที่เป่าแห้งมันเสีย Cassie (2007)
Not tongue's drierthan mine I'll come when I get backปากฉันแห้งผาก แล้วฉันก็กลับมา RED (2010)
We're gonna need some more wood, the drier the better.เราต้องการไม้มากกว่านี้ ยิ่งแห้งยิ่งดี Into the Woods (2010)
Maybe a drier climate. It's an asthma inhaler.อาจเพราะว่าอากาศแห้ง นี่ยาพ่นหอบ หืด Kick the Ballistics (2011)
Go fill it with kindling. The drier the better.แล้วไปเก็บฟืน ยิ่งแห้งยิ่งดี True North (2012)
- Bark down is drier.คว่ำลง Frozen (2013)
Now excuse me, because just thinking about me and you dating makes me drier than the cast of Hot in Cleveland.ทีนี้ขอตัวนะ เพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ ว่าถ้าฉันกับนายเดทกัน คงทำให้ฉันแห้งตาย ว่านักแสดงจาก Hot in Cleveland. Shooting Star (2013)
On my drier days.ในวันธรรมดาๆน่ะ Proteus (2013)
Africa grows colder and drier.ส่วนใหญ่ของต้นไม้ไม่สามารถ ทนต่อสภาพภูมิอากาศใหม่ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drierCan I borrow your hair drier?
drierHot, dry areas will become hotter and drier.
drierShe explained to me how to use the hair drier.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับแป้ง[n. exp.] (ap paēng) FR: poudrier [m]
จันทรคติ[n.] (jantharakhati = janthrakhati) EN: lunar calendar ; lunar system   FR: calendrier lunaire [m]
ค่ำ[n. exp.] (kham) EN: day of the lunar calendar   FR: jour du calendrier lunaire [m]
ค.ศ. ...[X] (khø.sø. ...) EN: Year ... (Roman calendar)   FR: an ... (calendrier romain)
ปฏิทิน[n.] (patithin) EN: calendar   FR: calendrier [m] ; almanach [m]
ปฏิทินจันทรคติ[n. exp.] (patithin jantharakhati) EN: lunar calendar   FR: calendrier lunaire [m]
ปฏิทินจันทรคติไทย[n. exp.] (patithin jantharakhati Thai) EN: Thai lunar calendar   FR: calendrier lunaire thaï [m]
ปฏิทินจูเลียน[n. exp.] (patithin Jūlīen) FR: calendrier julien [m]
ปฏิทินเกรโกเรียน[n. exp.] (patithin Krēkōrīen) EN: Gregorian Calendar   FR: calendrier grégorien [m]
ปฏิทินสุริยคติ[n. exp.] (patithin suriyakhati) EN: solar calendar   FR: calendrier solaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIER    D R AY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drier    (n) (d r ai1 @ r)
driers    (n) (d r ai1 @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣類乾燥機[いるいかんそうき, iruikansouki] (n) clothes dryer; clothes drier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drier \Dri"er\, n.
   1. One who, or that which, dries; that which may expel or
    absorb moisture; a desiccative; as, the sun and a
    northwesterly wind are great driers of the earth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) Drying oil; a substance mingled with the oil used
    in oil painting to make it dry quickly. Drier

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drier \Dri"er\, compar., Driest \Dri"est\, superl.,
   of {Dry}, a.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dry \Dry\ (dr[imac]), a. [Compar. {Drier}; superl. {Driest}.]
   [OE. dru[yogh]e, druye, drie, AS. dryge; akin to LG.
   dr["o]ge, D. droog, OHG. trucchan, G. trocken, Icel. draugr a
   dry log. Cf. {Drought}, {Drouth}, 3d {Drug}.]
   1. Free from moisture; having little humidity or none; arid;
    not wet or moist; deficient in the natural or normal
    supply of moisture, as rain or fluid of any kind; -- said
    especially:
    (a) Of the weather: Free from rain or mist.
      [1913 Webster]
 
         The weather, we agreed, was too dry for the
         season.              --Addison.
    (b) Of vegetable matter: Free from juices or sap; not
      succulent; not green; as, dry wood or hay.
    (c) Of animals: Not giving milk; as, the cow is dry.
    (d) Of persons: Thirsty; needing drink.
      [1913 Webster]
 
         Give the dry fool drink.     -- Shak
    (e) Of the eyes: Not shedding tears.
      [1913 Webster]
 
         Not a dry eye was to be seen in the assembly. --
                          Prescott.
    (f) (Med.) Of certain morbid conditions, in which there is
      entire or comparative absence of moisture; as, dry
      gangrene; dry catarrh.
      [1913 Webster]
 
   2. Destitute of that which interests or amuses; barren;
    unembellished; jejune; plain.
    [1913 Webster]
 
       These epistles will become less dry, more
       susceptible of ornament.       --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by a quality somewhat severe, grave, or
    hard; hence, sharp; keen; shrewd; quaint; as, a dry tone
    or manner; dry wit.
    [1913 Webster]
 
       He was rather a dry, shrewd kind of body. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fine Arts) Exhibiting a sharp, frigid preciseness of
    execution, or the want of a delicate contour in form, and
    of easy transition in coloring.
    [1913 Webster]
 
   {Dry area} (Arch.), a small open space reserved outside the
    foundation of a building to guard it from damp.
 
   {Dry blow}.
    (a) (Med.) A blow which inflicts no wound, and causes no
      effusion of blood.
    (b) A quick, sharp blow.
 
   {Dry bone} (Min.), Smithsonite, or carbonate of zinc; -- a
    miner's term.
 
   {Dry castor} (Zool.) a kind of beaver; -- called also
    {parchment beaver}.
 
   {Dry cupping}. (Med.) See under {Cupping}.
 
   {Dry dock}. See under {Dock}.
 
   {Dry fat}. See {Dry vat} (below).
 
   {Dry light}, pure unobstructed light; hence, a clear,
    impartial view. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The scientific man must keep his feelings under
       stern control, lest they obtrude into his
       researches, and color the dry light in which alone
       science desires to see its objects.  -- J. C.
                          Shairp.
 
   {Dry masonry}. See {Masonry}.
 
   {Dry measure}, a system of measures of volume for dry or
    coarse articles, by the bushel, peck, etc.
 
   {Dry pile} (Physics), a form of the Voltaic pile, constructed
    without the use of a liquid, affording a feeble current,
    and chiefly useful in the construction of electroscopes of
    great delicacy; -- called also {Zamboni's}, from the names
    of the two earliest constructors of it.
 
   {Dry pipe} (Steam Engine), a pipe which conducts dry steam
    from a boiler.
 
   {Dry plate} (Photog.), a glass plate having a dry coating
    sensitive to light, upon which photographic negatives or
    pictures can be made, without moistening.
 
   {Dry-plate process}, the process of photographing with dry
    plates.
 
   {Dry point}. (Fine Arts)
    (a) An engraving made with the needle instead of the
      burin, in which the work is done nearly as in etching,
      but is finished without the use acid.
    (b) A print from such an engraving, usually upon paper.
    (c) Hence: The needle with which such an engraving is
      made.
 
   {Dry rent} (Eng. Law), a rent reserved by deed, without a
    clause of distress. --Bouvier.
 
   {Dry rot}, a decay of timber, reducing its fibers to the
    condition of a dry powdery dust, often accompanied by the
    presence of a peculiar fungus ({Merulius lacrymans}),
    which is sometimes considered the cause of the decay; but
    it is more probable that the real cause is the
    decomposition of the wood itself. --D. C. Eaton. Called
    also {sap rot}, and, in the United States, {powder post}.
    --Hebert.
 
   {Dry stove}, a hothouse adapted to preserving the plants of
    arid climates. --Brande & C.
 
   {Dry vat}, a vat, basket, or other receptacle for dry
    articles.
 
   {Dry wine}, that in which the saccharine matter and
    fermentation were so exactly balanced, that they have
    wholly neutralized each other, and no sweetness is
    perceptible; -- opposed to {sweet wine}, in which the
    saccharine matter is in excess.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drier
   n 1: a substance that promotes drying (e.g., calcium oxide
      absorbs water and is used to remove moisture) [syn:
      {desiccant}, {drying agent}, {drier}, {siccative}]
   2: an appliance that removes moisture [syn: {dryer}, {drier}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top