ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dormancy

D AO1 R M AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dormancy-, *dormancy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dormancy(n) การหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว (ทางพฤกษศาสตร์), See also: การหยุดกิจกรรมชั่วคราว, Syn. latency, nonuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dormancy(ดอร์'มันซี) n. ภาวะที่ไม่เคลื่อนที่, สภาพที่อยู่เฉย ๆ , ภาวะที่ซุ่มอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dormancyระยะพักตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dormancyสภาพพักตัว, สภาพที่เอ็มบริโอของพืชชะงักการเจริญระยะหนึ่ง  แต่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อภาวะแวดล้อมเหมาะสมก็จะเจริญต่อไปได้อีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A 25-year dormancy period is highly unusual.ซ่อนตัวอยู่นาน 25 ปีมันไม่ปกติเอาซะเลย Pay It Forward (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DORMANCY D AO1 R M AH0 N S IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
潜在[せんざい, senzai] (n, vs) potentiality; dormancy; latency; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dormancy \Dor"man*cy\, n. [From {Dormant}.]
   The state of being dormant; quiescence; abeyance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dormancy \Dor"man*cy\, n. [From {Dormant}.]
   The state of being dormant; quiescence; abeyance.
   [1913 Webster]
 
      It is by lying dormant a long time, or being . . . very
      rarely exercised, that arbitrary power steals upon a
      people.                 --Burke.
   [1913 Webster]
 
   2. (Her.) In a sleeping posture; as, a lion dormant; --
    distinguished from {couchant}.
    [1913 Webster]
 
   {Dormant partner} (Com.), a partner who takes no share in the
    active business of a company or partnership, but is
    entitled to a share of the profits, and subject to a share
    in losses; -- called also {sleeping partner} or {silent
    partner}.
 
   {Dormant window} (Arch.), a dormer window. See {Dormer}.
 
   {Table dormant}, a stationary table. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dormancy
   n 1: a state of quiet (but possibly temporary) inaction; "the
      volcano erupted after centuries of dormancy" [syn:
      {dormancy}, {quiescence}, {quiescency}]
   2: quiet and inactive restfulness [syn: {quiescence},
     {quiescency}, {dormancy}, {sleeping}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top