ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

latency

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latency-, *latency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latency(n) การซ่อนเร้นอยู่ภายใน, See also: การแฝงอยู่, ศักยภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latency(เลท'เทินซี) n. การซ่อนเร้นอยู่ภายใน, การแฝงอยู่, ศักยภาพ, ระยะแฝง, สิ่งที่แฝงอยู่, ปัจจัยที่แฝงอยู่, Syn. abeyance

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latencyเวลาแฝง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
latencyภาวะแฝง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
latencyเวลาแฝง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
latency period; period, latentระยะแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latency stage; stage of latencyระยะแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latencyแอบแฝงอยู่, เวลาชักนำ, การวัดเวลา, โรคติดเชื้อแบบแฝง [การแพทย์]
Latency Periodระยะเวลาแฝง, ระยะแฝง [การแพทย์]
Latency Stageขั้นแฝง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักยภาพ(n) latency, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, ประสิทธิภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศักยภาพ[sakkayaphāp] (n) EN: latency

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
latency

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Latenzzeit { f }; Latenzperiode { f }latency period; latent period [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜在[せんざい, senzai] (n, vs) potentiality; dormancy; latency; (P) #11,734 [Add to Longdo]
遅延[ちえん, chien] (n, vs, adj-no) delay; latency; (P) #11,808 [Add to Longdo]
リング遅延[リングちえん, ringu chien] (n) { comp } ring latency [Add to Longdo]
レイテンシ[reitenshi] (n) { comp } latency [Add to Longdo]
潜時[せんじ, senji] (n) latency [Add to Longdo]
潜伏性[せんぷくせい, senpukusei] (n) latency [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] (n) waiting time; latency; standby time (e.g. cellular phones) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リング遅延[リングちえん, ringu chien] ring latency [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones) [Add to Longdo]
遅延[ちえん, chien] delay, latency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Latency \La"ten*cy\, n. [See {Latent}.]
   1. The state or quality of being latent.
    [1913 Webster]
 
       To simplify the discussion, I shall distinguish
       three degrees of this latency.    --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. The time between a stimulus the appearance of the
    response; the time between any causal action and the first
    appearance of the effect. Called also {latent period}.
    [PJC]
 
   3. Hence: (Med.) The time between exposure to a carcinogen or
    other disease-causing agent and the appearance of the
    consequent disease.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 latency
   n 1: (computer science) the time it takes for a specific block
      of data on a data track to rotate around to the read/write
      head [syn: {rotational latency}, {latency}]
   2: the time that elapses between a stimulus and the response to
     it [syn: {reaction time}, {response time}, {latency}, {latent
     period}]
   3: the state of being not yet evident or active

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top