ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dodgy

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dodgy-, *dodgy*
English-Thai: Longdo Dictionary
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dodgy (adj ) อันตราย, เสี่ยง
See also: S. dangerous, risky,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a mess, Harry. Skulking around Knock turn Alley? Dodgy place.เลอะเทอะใหญ่ แฮร์รี่มาด้อมๆ แถวตรอกน้อกเทิร์น ถิ่นกระจอก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Yeah, a bit dodgy, isn't it?นั่นสิ ดูไม่น่ากินเลยเนอะ Love Actually (2003)
Wandsworth. The dodgy end.แวนด์สเวิร์ธค่ะ ย่านคนจน Love Actually (2003)
So which exactly is the dodgy end?แล้วอยู่แถวไหนเหรอ? Love Actually (2003)
- Oh, yeah, yeah, that is dodgy. - Hm.อ้อ ย่านนั้นน่ะเอง Love Actually (2003)
I'd like to go to Wandsworth, the dodgy end.ผมอยากไปที่แวนด์สเวิร์ธ สุดซอย Love Actually (2003)
I was worried it was getting a little dodgy in the middle part, but then that finale....ก็กังวลนิดๆว่ามันจะแปลกๆนิดหนึ่งตรงท่อนกลางและในตอนท้าย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Do you still represent that dodgy client in Amsterdam?คุณยังทำงานให้ลูกค้าเหลี่ยมจัดคนนั้น ในอัมสเตอร์ดัม อยู่หรือเปล่า? The Constant Gardener (2005)
Dodgy client adds, "Welcome to my world."อ่อ ลูกค้าเหลี่ยมจัดบอกด้วยว่า ยินดีต้อนรับสู่โลกของผม The Constant Gardener (2005)
I mean, you don't have to be so secretive or dodgy about pad Thai noodles...ไม่เห็นจะต้องทำเป็นลับๆ ล่อๆ กับเรื่องอาหารเลย... Chuck Versus the Cougars (2008)
Some dodgy old man...คนแก่บางคนซึ่งหนีไปแล้ว... Under the Mountain (2009)
Well, she's a wee bit dodgy.มันยังไม่ค่อยเซฟ เครื่องสร้างเกราะเจ๊งกระบ้งอยู่ Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dodgyThen what is this I wonder? If it isn't dodgy door-to-door sales then could it be a new kind of pickup technique for the ladies?
dodgyThis year again I found a number of dodgy goods so I'll introduce them all here.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dodgy    (j) dˈɒʤiː (d o1 jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
裏工作[うらこうさく, urakousaku] (n) dodgy dealings; monkey business [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dodgy
   adj 1: of uncertain outcome; especially fraught with risk; "an
       extremely dicey future on a brave new world of liquid
       nitrogen, tar, and smog"- New Yorker [syn: {chancy},
       {chanceful}, {dicey}, {dodgy}]
   2: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
     wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
     slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a wily
     old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy}, {foxy},
     {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy}, {tricky},
     {wily}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 dodgy
  adj.
 
   Syn. with {flaky}. Preferred outside the U.S.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top