ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissidents

D IH1 S AH0 D AH0 N T S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissidents-, *dissidents*, dissident
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Have you formed any connection with any peaceniks, dissidents or other unofficial groups of that nature?- คุณเชื่อมต่อใด ๆ ที่เกิดขึ้น กับใด ๆ peaceniks ต่อต้านหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการอื่น ๆ ในลักษณะที่? The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissidentsAll political dissidents were purged under the former regime.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSIDENTS    D IH1 S AH0 D AH0 N T S
DISSIDENTS'    D IH1 S AH0 D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissidents    (n) dˈɪsɪdənts (d i1 s i d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异议分子[yì yì fèn zǐ, ㄧˋ ㄧˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] dissidents; dissenting faction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top