ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismissed

D IH0 S M IH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismissed-, *dismissed*, dismiss, dismisse
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Majesty has not dismissed you. Follow him.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ปลดเธออกจากตำแหน่งพระครู ตามเขาไปสิ. Anna and the King (1999)
They died out by the early '80s, dismissed as hoaxes.แล้วก็เงียบไปเมื่อต้นยุค 80 โดยเชื่อว่าเป็นการหลอกลวง Signs (2002)
On to pressing business. Word has come to us coffee heiress Mrs Virginia Arness has dismissed her current tax lawyers.ว่ากันที่เรื่องเร่งด่วน มีข่าวเข้ามาว่า นางเวอร์จิเนีย อาร์เนส ทายาทกาแฟ Bringing Down the House (2003)
Your case was automatically dismissed yesterdayYour case was automatically dismissed yesterday Oldboy (2003)
It's quite enough you've been dismissed from Harvard, but your continuing lack of direction has become an embarrassment.โดนไล่ออกจากฮาร์เวิร์ดน่าจะเข็ด ไม่เลย การขาดไร้ทิศทางของแก กลายเป็นเรื่องน่าอาย Flyboys (2006)
But we dismissed it as a coincidence.แต่เราจะอนุญาติให้ออกไปหากเห็นสมควร Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Your department dismissed me.I lost track of time, Power Trip (2008)
Sex can be dismissed as hormonal or emotional.เซ็กซ์ทำให้การทำงานของ\ อารมณ์กับฮอร์โมนผิดพลาด Adverse Events (2008)
SHE CAME TO ME AND I DISMISSED HER.เธอมาหาผม แต่ผมไม่สนใจ Zoe's Reprise (2009)
State Attorney dismissed the case, but we can detain for up to 30 days, in the hopes that the case gets reinstated.อัยการสหรัฐอเมริกายกเลิกคดีนี้ แต่เราสามารถกักสูงสุด 30 วัน หวังว่านั่น Albification (2009)
It's done. The judge dismissed the case. It's all good.มันจบแล้ว ผู้พิพากษายกเลิกคดีนี้ Fa Guan (2009)
So, if he loses this time, Yoon Ji Hoo is dismissed from F4...ถ้าพวกเขาแพ้ จีฮู ก็จะถูกปลดออกจากกลุ่ม F4 Episode #1.8 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismissedBetween ourselves, he was dismissed for bribery.
dismissedBetween you and me, he was dismissed for bribery.
dismissedHe dismissed his secretary, who was very idle.
dismissedHe dismissed most of his men.
dismissedHe dismissed the employee.
dismissedHenry was dismissed by reason of his old age.
dismissedHe was dismissed by the company for a misconduct.
dismissedHe was dismissed from the army.
dismissedHe was dismissed of the grounds that he was idle.
dismissedHe was dismissed on the grounds that he was lazy.
dismissedHe was dismissed, simply because he failed to work as hard as possible.
dismissedHe was dismissed without notice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[deng] (v) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired
ถูกเลิกจ้าง[thūk loēk jāng] (v, exp) EN: be dismissed ; be fired
แย้งกลับ[yaēng klap] (x) EN: dismissed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISMISSED D IH0 S M IH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismissed (v) dˈɪzmˈɪst (d i1 z m i1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永のお暇になる[ながのおいとまになる, naganooitomaninaru] (exp, v5r) to be dismissed [Add to Longdo]
首が飛ぶ[くびがとぶ, kubigatobu] (exp, v5b) to be sacked; to be dismissed [Add to Longdo]
首になる[くびになる, kubininaru] (exp, v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismiss \Dis*miss"\, v. t. [imp. & p. p. {Dismissed}; p. pr. &
   vb. n. {Dismissing}.] [L. dis- + missus, p. p. of mittere to
   send: cf. dimittere, OF. desmetre, F. d['e]mettre. See
   {Demise}, and cf. {Dimit}.]
   1. To send away; to give leave of departure; to cause or
    permit to go; to put away.
    [1913 Webster]
 
       He dismissed the assembly.      --Acts xix.
                          41.
    [1913 Webster]
 
       Dismiss their cares when they dismiss their flock.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Though he soon dismissed himself from state affairs.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To discard; to remove or discharge from office, service,
    or employment; as, the king dismisses his ministers; the
    matter dismisses his servant.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay aside or reject as unworthy of attentions or
    regard, as a petition or motion in court.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismissed
   adj 1: having lost your job [syn: {discharged}, {dismissed},
       {fired}, {laid-off}, {pink-slipped}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top