ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

died

D AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -died-, *died*, di, die
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
brandied(แบรน'ดิด) adj. ผสมด้วยบรั่นดี, มีบรั่นดีผสมอยู่, จุ่มอยู่ในบรั่นดี
candied(แคน'ดิด) adj. ซึ่งใส่หรือเคลือบด้วยน้ำตาล, ทำด้วยน้ำตาล, เยิ่นย่อ
studied(สทัด'ดิด) adj. มีการศึกษา, มีความรู้, ระมัดระวัง, คิดไว้ก่อน, รอบคอบ, มีสติปัญญา., See also: studiedly adv. studiedness n.
unbodied(อันบอด'ดีดฺ) adj. หลุดจากร่างกาย, ไม่มีรูปแบบ, ไม่มีรูปร่าง, ไร้แก่นสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
candied(adj) เคลือบน้ำตาล, ชุบน้ำตาล, หวาน
studied(adj) รอบคอบ, โดยเจตนา, ระมัดระวัง, มีการศึกษา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน The Great Dictator (1940)
My mother died years and years ago, and there was only my father, and he died last summer.เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา Rebecca (1940)
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ Night and Fog (1956)
Our father died only a few days ago.พ่อเพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่วันก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
(Drogue) I died in North Africa.ฉันต่อสู้สำหรับเหตุผลที่สาม How I Won the War (1967)
Eleanor Rigby, died in the church and was buried along with her nameเอเลโน ริกบี เสียชีวิตในคริสตจักร และถูกฝังไปพร้อมกับชื่อของเธอ Yellow Submarine (1968)
"Here lies the body of Mary Lee Died at the age of 103"ร่างที่นอนราบนี่คือเเมรื่ ลี เธอตายตอนอายุ 103 Jaws (1975)
Her mother died trying to protect herแม่ของเธอ .ยากลำบากที่ตายที่จะปกป้องของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My mother died for me and I'll never see her againแม่ของฉันที่ตายสำหรับฉัน and I 'จะไม่เคยดูอีกครั้งของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Madame Markos died in a fire.มาดาม มากอส ตายในกองเพลิง. Suspiria (1977)
She lived and died in the city.นางอยู่และตายในเมือง. Suspiria (1977)
I don't know, it just died on me.ฉันไม่ทราบว่ามันก็ตายกับฉัน Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diedAfter he died, my life was turned upside down.
diedAfter her husband died, her baby was all in all to her.
diedAfter his father died, he had to study by himself.
diedAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
diedAfter their parents died their grandparents brought them up.
diedAlas, he died young.
diedAlas, she died young.
diedAll the doctor's efforts were in vain and the man soon died.
diedAll the flowers in the garden died for lack of water.
diedA lot of wild animals died for lack of food.
diedAs a result of the war, many people died.
diedA woman whose husband has died is a widow.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
กำยำล่ำสัน[kamyam lamsan] (adj) EN: able-bodied
เลือดตกยางออก[leūat tok yāng øk] (v, exp) EN: be bloodied ; get bloodied
ลูกผู้ชาย[lūkphūchāi] (n) EN: able-bodied man
ผีตายโหง[phī tāihōng] (n, exp) EN: ghost of one who has died violently or suddenly  FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIED D AY1 D
DIEDE D IY1 D
DIEDRE D IY1 D R AH0
DIEDRICH D IY1 D R IH0 K
DIEDRICK D IY1 D R IH0 K
DIEDERICH D IY1 D ER0 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
died (v) dˈaɪd (d ai1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgestorbendied out [Add to Longdo]
weggestorbendied off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほとぎ, hotogi] (n) (1) fat-bodied, small-mouthed earthenware jar for carrying water; (2) water vessel used for a baby's first bath #7,428 [Add to Longdo]
くたばりぞこない[kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
まったり[mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle) [Add to Longdo]
りんご飴;林檎飴[りんごあめ;りんごアメ, ringoame ; ringo ame] (n) candied apple; toffee apple [Add to Longdo]
甘露煮[かんろに, kanroni] (n) (1) candied (chestnuts); (2) sweetened boiled fish [Add to Longdo]
頑健[がんけん, ganken] (adj-na, n) robust health; able-bodied [Add to Longdo]
強壮[きょうそう, kyousou] (adj-na, n, adj-no) able-bodied; robust; sturdy; strong; (P) [Add to Longdo]
研究対象者[けんきゅうたいしょうしゃ, kenkyuutaishousha] (n) human research subject; person who is being studied [Add to Longdo]
減り張り;乙張り;乙張[めりはり;メリハリ, merihari ; merihari] (n, adj-no) (1) (uk) modulation (of voice); (2) variation; variety; (3) liveliness; full-bodied [Add to Longdo]
酷がある;濃がある(iK)[こくがある, kokugaaru] (exp, v5r-i) (1) (uk) (See 酷のある) deep (colour); (2) thick (liquid, fluid); (3) full-bodied, rich (flavour) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Die \Die\, v. i. [imp. & p. p. {Died}; p. pr. & vb. n. {Dying}.]
   [OE. deyen, dien, of Scand. origin; cf. Icel. deyja; akin to
   Dan. d["o]e, Sw. d["o], Goth. diwan (cf. Goth. afd?jan to
   harass), OFries. d?ia to kill, OS. doian to die, OHG. touwen,
   OSlav. daviti to choke, Lith. dovyti to torment. Cf. {Dead},
   {Death}.]
   1. To pass from an animate to a lifeless state; to cease to
    live; to suffer a total and irreparable loss of action of
    the vital functions; to become dead; to expire; to perish;
    -- said of animals and vegetables; often with of, by,
    with, from, and rarely for, before the cause or occasion
    of death; as, to die of disease or hardships; to die by
    fire or the sword; to die with horror at the thought.
    [1913 Webster]
 
       To die by the roadside of grief and hunger.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       She will die from want of care.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To suffer death; to lose life.
    [1913 Webster]
 
       In due time Christ died for the ungodly. --Rom. v.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To perish in any manner; to cease; to become lost or
    extinct; to be extinguished.
    [1913 Webster]
 
       Letting the secret die within his own breast.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       Great deeds can not die.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To sink; to faint; to pine; to languish, with weakness,
    discouragement, love, etc.
    [1913 Webster]
 
       His heart died within, and he became as a stone. --1
                          Sam. xxv. 37.
    [1913 Webster]
 
       The young men acknowledged, in love letters, that
       they died for Rebecca.        --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   5. To become indifferent; to cease to be subject; as, to die
    to pleasure or to sin.
    [1913 Webster]
 
   6. To recede and grow fainter; to become imperceptible; to
    vanish; -- often with out or away.
    [1913 Webster]
 
       Blemishes may die away and disappear amidst the
       brightness.              --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) To disappear gradually in another surface, as
    where moldings are lost in a sloped or curved face.
    [1913 Webster]
 
   8. To become vapid, flat, or spiritless, as liquor.
    [1913 Webster]
 
   {To die in the last ditch}, to fight till death; to die
    rather than surrender.
    [1913 Webster]
 
       "There is one certain way," replied the Prince
       [William of Orange] " by which I can be sure never
       to see my country's ruin, -- I will die in the last
       ditch."                --Hume (Hist.
                          of Eng. ).
 
   {To die out}, to cease gradually; as, the prejudice has died
    out.
 
   Syn: To expire; decease; perish; depart; vanish.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top