ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detente

D EY0 T AA1 N T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detente-, *detente*
Possible hiragana form: でてんて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detente; détente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might want to think about facilitating a detente for the two of us.ที่จะทำให้ เธอสะดวกใจมากขึ้น ในเรื่องของเราทั้งคู่ Guilt (2011)
A detente...ตลกนะ Guilt (2011)
Your mother asked me to facilitate a detente between you two.แม่คุณถามฉันถึงสนับสนุน ระหว่างคุณทั้งสอง Chaos (2012)
Anyway, Victoria made Helen aware of the threat as part of our detente, and Helen assured her that Amanda Clarke would pose no further problems.อย่างไรก็ตาม วิคตอเรียบอกให้เฮเลน ระวังตัวเกี่ยวกับการคุกคามนี้ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างเรา และเฮเลนรับประกันกับตัวเธอว่า อแมนด้า คลาก Sacrifice (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress   FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m]
เจ้าของสถิติ[n. exp.] (jaokhøng sathiti) EN: record holder   FR: détenteur d'un record [m] ; détentrice d'un record [f] ; recordman [m] ; recordwoman [f]
ไก[n.] (kai) EN: trigger   FR: détente [f]
ไกปืน[n. exp.] (kai peūn) EN: trigger   FR: détente [f]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
ลั่นไก[v. exp.] (lan kai) EN: pull the trigger   FR: appuyer sur la détente
เหนี่ยวไก[v. exp.] (nīo kai) EN: pull a trigger ; fire a shot ; fire a weapon ; squeeze the trigger   FR: presser la détente
ที่พักผ่อน[n. exp.] (thī phakphǿn) EN: recreation place ; resting place ; public place of entertainment   FR: lieu de détente [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DETENTE    D EY0 T AA1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detente    (n) dɛɪtˈɒnt (d ei t o1 n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デタント[, detanto] (n) detente (fre [Add to Longdo]
緊張緩和[きんちょうかんわ, kinchoukanwa] (n) detente; easing of tensions; thaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 detente \detente\ (d[asl]*t[aum]nt"), n.
   the easing of tensions or strained relations (especially
   between nations), as by agreement, negotiation, or tacit
   understandings.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detente
   n 1: the easing of tensions or strained relations (especially
      between nations)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top