ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denier

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denier-, *denier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denier[N] ผู้ปฏิเสธ, See also: ผู้ไม่ยอมรับ, Syn. unbeliever
denier[N] หน่วยวัดคุณภาพของเส้นด้ายหรือไหม, Syn. staple, texture
denier[N] เหรียญเงินเก่าของประเทศในยุโรป (ช่วงศตวรรษที่ 8 และ 18)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denier(ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ,ผู้ไม่ยอมรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, in February 1988, a Holocaust denier called Ernst Zündel sent Fred Leuchter, an engineer and self-styled execution expert from America, to test in different parts of the camp for evidence of poison gas in the brickwork.อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1988 ปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ เรียกว่าเอิร์นส์ Zundel ส่งเฟร็ด Leuchter, วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการ ดำเนินการกำมะลอจากอเมริกา Denial (2016)
You wanna do to the Holocaust deniers what you did to the monarchy?คุณอยากจะลองทำเพื่อปฏิเสธ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สิ่งที่คุณทำกับสถาบัน พระมหากษัตริย์? Denial (2016)
War, the deniers say, is a bloody business.สงครามปฏิเสธบอกว่าเป็นธุรกิจ ที่เต็มไปด้วยเลือด Denial (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denier    (n) dˈɛnɪəʳr (d e1 n i@ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デニール[, deni-ru] (n) denier; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denier \De*ni"er\, n.
   One who denies; as, a denier of a fact, or of the faith, or
   of Christ.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denier \De*nier"\, n. [F. denier, fr. L. denarius a Roman silver
   coin orig. equiv. to ten asses, later, a copper, fr. deni ten
   by ten, fr. the root of decem ten; akin to E. ten. See {Ten},
   and cf. {Denary}, {Dinar}.]
   A small copper coin of insignificant value.
   [1913 Webster]
 
      My dukedom to a beggarly denier.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denier
   n 1: a unit of measurement for the fineness of silk or nylon or
      rayon; "with an evening dress one wears 10 denier
      stockings"
   2: any of various former European coins of different
     denominations
   3: one who denies

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top