ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deletion

D IH0 L IY1 SH AH0 N   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deletion-, *deletion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deletion[N] การตัดออก, See also: การลบออก, การขีดฆ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deletion(ดิลี'เชิน) n. การลบออก,การเอาออก,การตัดออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deletionการหลุดหาย [โครโมโซม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deletion recordระเบียนสั่งลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deletionการขาดหาย,วิธีตัดส่วนยีนส์ที่ไม่ต้องการออก,การขาดหายไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Major Mira Killian, and I do not consent to the deletion of this data.ฉันพันตรีมีร่า คิลเลี่ยน และฉันไม่ยินยอมให้คุณลบข้อมูลนี้ Ghost in the Shell (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deletionAdditions and deletions are not shown immediately.
deletionIt is highly probable that the deletion of element C will still yield the same result.

CMU English Pronouncing Dictionary
DELETION    D IH0 L IY1 SH AH0 N
DELETIONS    D IH0 L IY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deletion    (n) dˈɪlˈiːʃən (d i1 l ii1 sh @ n)
deletions    (n) dˈɪlˈiːʃənz (d i1 l ii1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löschzeit {f}deletion time [Add to Longdo]
Tilgung {f} | Tilgungen {pl}deletion | deletions [Add to Longdo]
Zerstörung {f} | Zerstörungen {pl}deletion | deletions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] (n) {comp} file deletion [Add to Longdo]
加除[かじょ, kajo] (n,vs) insertion and deletion [Add to Longdo]
格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] (n) {comp} stored message deletion; MS [Add to Longdo]
削除[さくじょ, sakujo] (n,vs,adj-no) elimination; cancellation; deletion; erasure; DEL (key); (P) [Add to Longdo]
削除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] (n) {comp} file undeletion [Add to Longdo]
自動削除[じどうさくじょ, jidousakujo] (n) {comp} automatic deletion [Add to Longdo]
追加削除[ついかさくじょ, tsuikasakujo] (n) (1) additions and deletions; adding and deleting; revisions; revising; (vs) (2) to add and to delete; to revise [Add to Longdo]
抜き差し;抜差し[ぬきさし, nukisashi] (n,vs) (1) addition and deletion; taking out and putting in; plugging and unplugging; (2) (See 抜き差しならない,抜き差しならぬ) making do; getting by; managing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] file deletion [Add to Longdo]
格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] stored message deletion, MS [Add to Longdo]
削除[さくじょう, sakujou] deletion (vs) [Add to Longdo]
削除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] file undeletion [Add to Longdo]
自動削除[じどうさくじょ, jidousakujo] automatic deletion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deletion \De*le"tion\, n. [L. deletio, fr. delere. See
   {Delete}.]
   Act of deleting, blotting out, or erasing; destruction.
   [Obs.] --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      A total deletion of every person of the opposing party.
                          --Sir M. Hale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deletion
   n 1: any process whereby sounds or words are left out of spoken
      words or phrases [syn: {omission}, {deletion}]
   2: (genetics) the loss or absence of one or more nucleotides
     from a chromosome
   3: the omission that is made when an editorial change shortens a
     written passage; "an editor's deletions frequently upset
     young authors"; "both parties agreed on the excision of the
     proposed clause" [syn: {deletion}, {excision}, {cut}]
   4: the act of deleting something written or printed

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top