ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乱行

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乱行-, *乱行*
Japanese-English: EDICT Dictionary
乱行[らんぎょう, rangyou] (n) violent conduct; misconduct; dissipation; profligacy; debauchery [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Long list of disorderly conducts at local bars.[JA] 酒場での風紀紊乱行為ばかり 起こしているみたいだ Crazy for You (2015)
We can admit the action.[CN] 可以趁乱行 Empire of Lust (2015)
Possession, drunk and disorderly.[JA] アルコールの所持 飲酒 治安紊乱行為 いずれも軽犯罪です The Red Barn (2013)
DUI, drug possession, disordely conduct. Shall I go on?[JA] 酒気帯び運転 麻薬所持 治安紊乱行為 もっと続ける? A Dozen Red Roses (2009)
The President has declared a mandatory dusk-to-dawn curfew after the crack down by the National Guard failed to prevent a third night of looting across the country.[CN] 随着飞船在12处登陆的消息传播 暴乱行动继续蔓延全美 Violence continues to spread across the US today, in the wake of the 12 landings. Arrival (2016)
One of the five human behaviors, is the Disturbance Behavior.[CN] 人类的5种危险行为中 有种叫做混乱行 Children... (2011)
This hypothesis is based on the theory of disturbance behavior.[CN] 我利用了混乱行为学 假设出了这样的一种观点 Children... (2011)
Practically rewarding women for lechery.[CN] 实际上是对女人淫乱行为的奖励 A Royal Affair (2012)
Even now, 43 states will punish a single act of adulterous intercourse.[CN] 即使是现在,43个州都会惩罚 任何淫乱行 Kinsey (2004)
That means participating in an act of violent or turbulent nature... that deprives the community of the peace and tranquility it deserves.[CN] 参与暴力或骚乱行动... 剥夺群众所应得的和平宁静 Rules of Engagement (2000)
'Because there is so much immorality, every man, his wife have and every woman, her own husband.[CN] "因为有这么多淫乱行为" "每个男人都该有自己的妻子" "每个女人都该有自己的丈夫" Timber Falls (2007)
Nikita has a habit of chopping off hands.[CN] 尼基塔就喜欢搅乱行 Til Death Do Us Part (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top