ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dean

D IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dean-, *dean*
Possible hiragana form: であん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dean(n) คณบดี (ทางการศึกษา), See also: หัวหน้า, Syn. the head of a faculty, school or administrative division in a university or college
dean(n) เจ้าคณะ (ทางศาสนา), See also: เจ้าอาวาส, สมภาร, Syn. the head of the College of Cardinals, the high-rank priest in the Church of England or the Roman Catholic Church
dean(n) ผู้อาวุโส, See also: ผู้มีประสบการณ์และโดดเด่นในกลุ่ม, Syn. doyen, senior, person of higher rank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dean(ดีน) n. คณบดี, หัวหน้าคณะ, เจ้าอาวาส, ผู้มีอาวุโส., See also: deanship n. ดูdean
dean's listn. รายชื่อนักเรียนที่ เรียนดีมาก
deanery(ดี'นะรี) n. สำนักคณบดี, ตำแหน่งคณบดี, ตำแหน่งเจ้าคณะ
andean(แอนดี' อัน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเทือกเขา Andes ในทวีปอเมริกาใต้
asteroidean(แอสเทอรอย'เดียน) n. สัตว์ทะเลจำพวกปลาดาว (an echinoderm)
pandeanadj. เกี่ยวกับเทพเจ้าPan (ดู)
wideangle(ไวด'แองเกิล) adj. มุมกว้าง (60องศาหรือมากกว่า)

English-Thai: Nontri Dictionary
dean(n) คณบดี, ผู้อาวุโส, สมภาร, เจ้าคณะ, เจ้าอาวาส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dean (of the Diplomatic Corps)คณบดีคณะทูต เอกอัครราชทูตที่อาวุโสที่สุด (ยื่นสาส์นตราตั้งก่อนผู้อื่น) ในประเทศนั้น ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนของคณะทูตานุทูต (ในกรณีที่รัฐผู้รับนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก สมณทูตวาติกันจะดำรงตำแหน่งคณบดีทูต) [การทูต]
Dean (หรือ Doyen) of the Diplomatic Corpsหัวหน้า (Dean) ของคณะทูตานุทูตในนครหลวงของประเทศใดก็ตาม ได้แก่ ตัวทูตที่อาวุโสที่สุด (คือเป็นทูตอยู่ในประเทศนั้นๆ เป็นเวลานานที่สุด) ตัวหัวหน้าคณะทูตานุทูตจะมีลำดับอาวุโสเหนือทุกคนในคณะทูตานุทูต ทำหน้าที่เป็นโฆษกของคณะทูตเมื่อถึงความจำเป็น และเป็นผู้ดูแลและคุ้มครองบรรดาเอกสิทธ์และความคุ้มกันทางการทูตที่คณะ ทูตานุทูตมีอยู่ แต่หน้าที่ที่แท้จริงนั้น โดยมากเกี่ยวกับเรื่องพิธีการทูตมากกว่า อาทิเช่น เมื่อถึงวันที่ระลึกครบรอบวันเกิดประมุขของรัฐ (เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในประเทศไทย) Dean ของคณะทูตจะเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวในนามของคณะทูตทั้งหมด แต่การที่จะเรียกหรือขอให้บุคคลในคณะทูตไปประชุมเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง นั้น เป็นสิ่งที่ Dean ไม่พึงกระทำ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผู้แทนทางการทูตคนใดไปร่วมการประชุมระหว่างบุคคลในคณะทูตด้วยกัน เกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศโดยมิได้รับคำสั่งโดยเฉพาะจากรัฐบาลของตนก่อน ภริยาของ Dean หรือ Doyen นั้นเรียกว่า Doyenneเมื่อหัวหน้าคณะทูตวายชนม์ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ บุคคลในคณะทูตที่มีอาวุโสรองลงมาหรือเป็นบุคคลที่สองจะเป็นผู้รับช่วงงาน ทันที และมีตำแหน่งเรียกว่า อุปทูตชั่วคราว (Chargé d?Affaires ad interim) ทั้งจะต้องดูว่า เอกสารทางราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกสารลับหรือปกปิด จะไม่ทิ้งรวมอยู่กับ เอกสารส่วนตัวของทูตผู้วายชนม์อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูต ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1961 จากการประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับการติดต่อและความคุ้มกันทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ข้อ 39 (3) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามี สิทธิที่จะได้รับไปจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป(4) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว ให้รัฐผู้รับอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่ส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้ามในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในคราอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดกและการรับมรดกนั้น ๆ ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับ เพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่ฝ่ายเดียวของผู้วายชนม์ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทนอนึ่ง อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล เมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1963 ได้บัญญัติไว้ว่า ?ข้อ 51 ในกรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล หรือของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว รัฐผู้รับ(ก) จะอนุญาตให้ส่งออกซึ่งสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ โดยมีข้อยกเว้นแก่ทรัพย์สินเช่นว่า ทรัพย์ใด ๆ ที่ได้มาในรัฐผู้รับนั้น ซึ่งการส่งออกของทรัพย์ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลดังกล่าวถึงแก่มรณกรรม(ข) จะไม่เรียกเก็บอากรกองมรดก อากรสืบช่วงมรดกหรืออากรรับมรดก และอากรการโอน ไม่ว่าจะเป็นอากรของชาติ ของภูมิภาค หรือของเทศบาล จากสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการที่สังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในรัฐผู้รับก็เนื่องมาแต่ฝ่ายเดียว จากการที่ผู้วายชนม์อยู่ในรัฐนั้นฐานะบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุลหรือใน ฐานะคนในครอบครัวของบุคคลในที่ทำการกงสุล? ?ข้อ 53(5) กรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล คนในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว จะคงได้รับอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ได้ประสาทให้แก่ตนต่อไป จนกว่าตนจะออกไปจากรัฐผู้รับ หรือจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะสามารถให้ตนกระทำดังนั้นได้ แล้วแต่ว่าเวลาไหนจะมาถึงก่อนกัน? [การทูต]
Deans (Education)คณบดี (การศึกษา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. Dean wishes to see you.คุณนายดีนอยากพบ เธอ Wuthering Heights (1992)
-So, I guess James Dean ...is gonna be making himself at home.-ดังนั้น พ่อหนุ่มนั่น ก็คงจะได้สุขสบายอีกสินะ Dark Harbor (1998)
Dean Martin?ดีน มาร์ติน? The Story of Us (1999)
The dean suggests that I focus on something that might actually help mankind.อธิการบดีให้คิดเรื่องช่วยมนุษยชาติ The Time Machine (2002)
Dean ?ดีนเหรอ? Pilot (2005)
Dean of students, ellen turner.หัวหน้านักศีกษา แอลเลน เทอร์เนอร์ Compulsion (2005)
Dean turner?ดีน เทอร์เนอร์? Compulsion (2005)
Now Dean ! Go !ดีน ไป! Dead in the Water (2005)
Dean and your dad really helped me out.ดีนกับพ่อของเธอเคยช่วยฉันไว้ Phantom Traveler (2005)
Now, Dean ! Go !ไปเดี๋ยวนี้เลย ไป! Pilot (2005)
Wait. Your brother Dean ?เดี๋ยว ดีน พี่ชายคุณน่ะเหรอคะ? Pilot (2005)
Dean !ดีน! Pilot (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deanAny student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.
deanDean can really put away the food.
deanNow, all heads turn toward the dean, who sits surrounded by a faint halo of light.
deanThat young actor is a James Dean.
deanThe dean sighs and says.
deanThe faculty meeting adopted the dean's proposal.
deanWithout hesitating, the dean selects infinite wisdom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณบดี(n) dean, Example: คณบดีเป็นประธานในการประชุมเมื่อวานนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าคณะในมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหน้าคณะสงฆ์[hūanā khana song] (n, exp) EN: monk dean
ภายใน[phāinai] (x) EN: inside ; within  FR: à l'intérieur (de) ; au sein de ; au-dedans ; endéans

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEAN D IY1 N
DEANE D IY1 N
DEANA D IY2 AE1 N AH0
DEANS D IY1 N Z
DEANNA D IY2 AE1 N AH0
DEANER D IY1 N ER0
DEANDA D IY2 AE1 N D AH0
DEAN'S D IY1 N Z
DEANDREA D IY2 AE0 D R EY1 AH0
DEANGELO D AH0 NG G EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dean (n) dˈiːn (d ii1 n)
dean (n) dˈiːn (d ii1 n)
deans (n) dˈiːnz (d ii1 n z)
deanery (n) dˈiːnəriː (d ii1 n @ r ii)
deaneries (n) dˈiːnərɪz (d ii1 n @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekan { m } | Dekane { pl }dean | deans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルキメデスの螺線[アルキメデスのらせん, arukimedesu norasen] (n) Archimedean spiral [Add to Longdo]
インディアン(P);インデアン[indeian (P); indean] (n) Indian; (P) [Add to Longdo]
カルデア人[カルデアじん, karudea jin] (n) Chaldean (person) [Add to Longdo]
ケーナ[ke-na] (n) quena (Andean flute) (spa [Add to Longdo]
コンドル[kondoru] (n) (1) condor (inc. other New World vultures of family Cathartidae); (2) Andean condor (Vultur gryphus); (P) [Add to Longdo]
デアンドル[deandoru] (n) dirndl (traditional women's clothing of Southern Germany and Austria) [Add to Longdo]
ディーン[dei-n] (n) dean [Add to Longdo]
ヤーコン[ya-kon] (n) yacon (Andean species of plant grown for its tuber; Smallanthus sonchifolius) [Add to Longdo]
ユークリッド幾何学[ユークリッドきかがく, yu-kuriddo kikagaku] (n) Euclidean geometry [Add to Longdo]
ユークリッド空間[ユークリッドくうかん, yu-kuriddo kuukan] (n) Euclidean space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dean \Dean\, n. [OE. dene, deene, OF. deien, dien, F. doyen,
   eldest of a corporation, a dean, L. decanus the chief of ten,
   one set over ten persons, e. g., over soldiers or over monks,
   from decem ten. See {Ten}, and cf. {Decemvir}.]
   1. A dignitary or presiding officer in certain ecclesiastical
    and lay bodies; esp., an ecclesiastical dignitary,
    subordinate to a bishop.
    [1913 Webster]
 
   {Dean of cathedral church}, the chief officer of a chapter;
    he is an ecclesiastical magistrate next in degree to
    bishop, and has immediate charge of the cathedral and its
    estates.
 
   {Dean of peculiars}, a dean holding a preferment which has
    some peculiarity relative to spiritual superiors and the
    jurisdiction exercised in it. [Eng.]
 
   {Rural dean}, one having, under the bishop, the especial care
    and inspection of the clergy within certain parishes or
    districts of the diocese.
    [1913 Webster]
 
   2. The collegiate officer in the universities of Oxford and
    Cambridge, England, who, besides other duties, has regard
    to the moral condition of the college. --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   3. The head or presiding officer in the faculty of some
    colleges or universities.
    [1913 Webster]
 
   4. A registrar or secretary of the faculty in a department of
    a college, as in a medical, or theological, or scientific
    department. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   5. The chief or senior of a company on occasion of ceremony;
    as, the dean of the diplomatic corps; -- so called by
    courtesy.
    [1913 Webster]
 
   {Cardinal dean}, the senior cardinal bishop of the college of
    cardinals at Rome. --Shipley.
 
   {Dean and chapter}, the legal corporation and governing body
    of a cathedral. It consists of the dean, who is chief, and
    his canons or prebendaries.
 
   {Dean of arches}, the lay judge of the court of arches.
 
   {Dean of faculty}, the president of an incorporation or
    barristers; specifically, the president of the
    incorporation of advocates in Edinburgh.
 
   {Dean of guild}, a magistrate of Scotch burghs, formerly, and
    still, in some burghs, chosen by the Guildry, whose duty
    is to superintend the erection of new buildings and see
    that they conform to the law.
 
   {Dean of a monastery}, {Monastic dean}, a monastic superior
    over ten monks.
 
   {Dean's stall}. See {Decanal stall}, under {Decanal}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dean
   n 1: an administrator in charge of a division of a university or
      college
   2: United States film actor whose moody rebellious roles made
     him a cult figure (1931-1955) [syn: {Dean}, {James Dean},
     {James Byron Dean}]
   3: a man who is the senior member of a group; "he is the dean of
     foreign correspondents" [syn: {dean}, {doyen}]
   4: (Roman Catholic Church) the head of the College of Cardinals

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top