ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countermeasure

K AW1 N T ER0 M EH2 ZH ER0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countermeasure-, *countermeasure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countermeasure[N] การกระทำตอบโต้, See also: การโต้กลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้,มาตรการตอบโต้,วิธีการรับมือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
countermeasuresมาตรการตอบโต้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're saying if the countermeasure was Greek fire...จะบอกว่าการตอบโต้นั้นคือไฟกรีก Dead Men Tell No Tales (2015)
I'm to get out of the city before countermeasures are deployed.เราต้องออกจากเมือง ก่อนการใช้มาตรการโต้ตอบ Dead Men Tell No Tales (2015)
We have a countermeasure vehicle that trails the presidential motorcade.เรามียานพาหนะ ที่ทำให้สับสน ซึ่งคอยติดตาม ขบวนรถของประธานาธิบดี The Grey Hat (2014)
Taking the wallets could be a forensic countermeasure so the murders might not to delay victim identification.การเอากระเป๋าเงินไป อาจเป็นการกลบเกลื่อนร่องรอย ฆาตกรอาจทำไปเพื่อให้ระบุตัวเหยื่อได้ช้าลง Gatekeeper (2013)
Or it's a forensic countermeasure so they can't be tracked with the GPS.หรือเป็นการกลบเกลื่อนร่องรอย พวกเขาจะได้ถูกตามตัว จากจีพีเอสไม่ได้ Route 66 (2013)
Probably a forensic countermeasure used to degrade the crime scene.อาจเป็นการกลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อทำลายที่เกิดเหตุ The Apprenticeship (2012)
Well, the father was made to look like the perpetrator, either as a forensic countermeasure or because he was symbolic in some way to the unsub.คนพ่อถูกทำให้เหมือนเป็นผู้ลงมือ อาจเป็นการทำลายหลักฐาน หรือไม่งั๊น เขาก็เป็นสัญลักษณ์บางอย่างของอันซับ Through the Looking Glass (2012)
It's not remorse, and it's not a forensic countermeasure either.ไม่ใช่ความรู้สึกผิด และไม่ใช่กรา กลบเกลื่อนร่องรอยเหมือนกัน  ()
Forensic countermeasure designed to make us think these guys died in a gunfight that never occurred.การกลบเกลื่อนร่องรอย ถูกออกแบบมาให้เราคิดว่า คนพวกนี้ตายในการดวลปืนที่มันไม่ได้เกิดขึ้น  ()
We think he's using the weather as a forensic countermeasure to destroy evidence, but we also think he might be some sort of symphoraphiliac.เราคิดว่าเขาใช้สภาพอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงหน่วยนิติเวช และทำลายหลักฐาน เรายังคิดว่า เขาอาจจะเป็นพวก There's No Place Like Home (2011)
If the unsub knew Jane Doe escaped, he may have taken forensic countermeasures to make us think that she headed in the opposite direction.ถ้าคนร้ายรู้ว่าเหยื่อหนี, เค้าอาจจะตอบโต้โดยหลอกเรา เพื่อให้เราคิดว่าเธอมุ่งหน้า ไปในทิศทางตรงกันข้าม Out of the Light (2011)
The NSA believes some kind of countermeasures were used to defeat satellite surveillance.หน่วยความมั่นคงฯเชื่อว่า มีการใช้มาตรการต่อต้านบางอย่าง เพื่อเลี่ยงการตรวจตราทางดาวเทียม Everything Will Change (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countermeasureAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERMEASURE    K AW1 N T ER0 M EH2 ZH ER0
COUNTERMEASURES    K AW1 N T ER0 M EH2 ZH ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, / ] countermeasure for dealing with a situation, #6,599 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
応手[おうしゅ, oushu] (n) (primarily in shogi or go) response; countermeasure; counter-measure [Add to Longdo]
緊急措置[きんきゅうそち, kinkyuusochi] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures [Add to Longdo]
緊急対策[きんきゅうたいさく, kinkyuutaisaku] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures [Add to Longdo]
災害対策基本法[さいがいたいさくきほんほう, saigaitaisakukihonhou] (n) Disaster Countermeasures Basic Act (1961) [Add to Longdo]
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters [Add to Longdo]
少子化対策[しょうしかたいさく, shoushikataisaku] (n) countermeasures to the falling birthrate [Add to Longdo]
雪対策[ゆきたいさく, yukitaisaku] (n) measures against snow; snow control measures; snow countermeasures [Add to Longdo]
善後策[ぜんごさく, zengosaku] (n) remedial measure; countermeasure; counter-measure; relief measure; remedy [Add to Longdo]
対応策[たいおうさく, taiousaku] (n) countermeasure; counter-measure [Add to Longdo]
対抗策[たいこうさく, taikousaku] (n) countermeasure; counter-measure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  countermeasure
      n 1: an action taken to offset another action

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top