ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contraceptive

K AA2 N T R AH0 S EH1 P T IH0 V   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contraceptive-, *contraceptive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraceptive[N] ยาหรือสิ่งที่ใช้คุมกำเนิด, Syn. preventative, birth-control device

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraceptive(คอนทระเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการคุมกำเนิด n. ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
contraceptive(n) ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contraceptiveป้องกันการตั้งครรภ์, คุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptive deviceอุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์, อุปกรณ์คุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptive effectivenessประสิทธิผลของการคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptive failureความล้มเหลวของการคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptive failure rateอัตราความล้มเหลวของการคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptive jellyเยลลีคุมกำเนิด, วุ้นคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contraceptive methodวิธีป้องกันการตั้งครรภ์, วิธีคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contraceptive agentsสารคุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Contraceptive Agentsคุมกำเนิด,สาร;ยาคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraceptive devicesอุปกรณ์คุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Contraceptive Devicesคุมกำเนิด,ห่วง;วัตถุคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraceptive devices, Femaleอุปกรณ์คุมกำเนิดสตรี [TU Subject Heading]
Contraceptive Devices, Femaleวัตถุคุมกำเนิดหญิง [การแพทย์]
Contraceptive devices, Maleอุปกรณ์คุมกำเนิดชาย [TU Subject Heading]
Contraceptive Devices, Maleวัตถุคุมกำเนิดชาย [การแพทย์]
Contraceptive Drugs, Oralยาคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraceptive Factorsปัจจัยด้านการคุมกำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I spent the better part of Friday afternoon convincing the alumnae that your record was impeccable that you would no longer provide contraceptive devices and you'd make a public statement to that effect.ฉันเสียเวลาเกลี้ยกล่อมสมาคมศิษย์เก่า... ว่าเธอมีประวัติไร้ที่ติ... และจะไม่แจกห่วงคุมกำเนิดอีก Mona Lisa Smile (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาคุมกำเนิด[n. exp.] (yā khum kamnoēt) EN: contraceptive pill   FR: pilule contraceptive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACEPTIVE K AA2 N T R AH0 S EH1 P T IH0 V
CONTRACEPTIVES K AA2 N T R AH0 S EH1 P T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contraceptive (n) kˌɒntrəsˈɛptɪv (k o2 n t r @ s e1 p t i v)
contraceptives (n) kˌɒntrəsˈɛptɪvz (k o2 n t r @ s e1 p t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避孕丸[bì yùn wán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄨㄢˊ, ] contraceptive pill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーラルピル[, o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill) [Add to Longdo]
ピル[, piru] (n) (1) pill; (2) (col) birth-control pill; oral contraceptive; the pill; (P) [Add to Longdo]
ペッサリー[, pessari-] (n) pessary; contraceptive diaphragm for vaginal use; (P) [Add to Longdo]
緊急避妊ピル[きんきゅうひにんピル, kinkyuuhinin piru] (n) emergency contraceptive pill [Add to Longdo]
緊急避妊薬[きんきゅうひにんやく, kinkyuuhininyaku] (n) emergency contraceptive [Add to Longdo]
経口避妊薬[けいこうひにんやく, keikouhininyaku] (n) oral contraceptives; the pill [Add to Longdo]
避妊ピル[ひにんピル, hinin piru] (n) contraceptive pill [Add to Longdo]
避妊リング[ひにんリング, hinin ringu] (n) intrauterine device; IUD; contraceptive ring [Add to Longdo]
避妊具[ひにんぐ, hiningu] (n) contraceptive device; birth-control device [Add to Longdo]
避妊法[ひにんほう, hininhou] (n) contraceptive method or measures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 contraceptive \contraceptive\ adj.
   capable of preventing conception or impregnation; as,
   contraceptive devices and medications.
 
   Syn: prophylactic.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 contraceptive \contraceptive\ n.
   a substance or device used to prevent conception.
 
   Syn: preventive, preventative, contraceptive device,
     prophylactic device, prophylactic.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contraceptive
   adj 1: capable of preventing conception or impregnation;
       "contraceptive devices and medications" [syn:
       {contraceptive}, {prophylactic}, {antifertility}]
   n 1: an agent or device intended to prevent conception [syn:
      {contraceptive}, {preventive}, {preventative},
      {contraceptive device}, {prophylactic device}, {birth
      control device}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top