ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confection

K AH0 N F EH1 K SH AH0 N   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confection-, *confection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confection[N] การเตรียมผสม
confectionary[N] ร้านขายลูกกวาด, Syn. confectionery, candy store
confectionery[N] การทำลูกกวาด
confectionery[N] ร้านขายลูกกวาด, Syn. confectionary, candy store
confectionery[N] ลูกกวาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confection(คันเฟค'เชิน) n. ลูกกวาด,ขนมฉาบน้ำตาล,การปรุง,การผสม, Syn. candy,sweet
confectionary(คันเฟค'?ะนะรี) n. ร้านขายลูกกวาด,ร้านทำขนม,ขนมหวาน,ลูกกวาด.adj. เกี่ยวกับลูกกวาด,เกี่ยวกับการทำลูกกวาด, Syn. candy
confectioner(คันเฟค'เชินเนอะ) n. คนทำหรือขายลูกกวาด (บางทีรวมทั้งไอศกรีม/ขนมเค็กและอื่น ๆ)
confectionery(คันเฟค'เชินเนอรี) n. ลูกกวาดหรือขนมหวานทั้งหลาย,ธุรกิจหรืองานของคนทำหรือขายลูกกวาด

English-Thai: Nontri Dictionary
confection(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ทอฟฟี่
confectioner(n) ผู้ขายขนมหวาน,คนขายลูกกวาด
confectionery(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ร้านขายขนมหวาน,ร้านขายลูกกวาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confectionersร้านขนมและเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Confectioneryขนม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's a much more suitable match than the delightful if frothy little confection Ashley Davenport.เธอเหมาะกับลูกมากกว่า แม่ขนมหวานแอชลีย์ ดาเวนพอร์ตนะ Destiny (2012)
- So sit back, relax, and enjoy your low-calorie popcorn and assorted confections while we tell you the strange and bewildering tale of a hero who has yet to enter his own story.เรามาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อเรียงร้อยบทเพลง Rango (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนม[N] sweets, See also: confection, sweetmeat, dessert, candy, Syn. ของหวาน, อาหารหวาน, Example: อย่ากินขนมมากเพราะจะทำให้อ้วน, Count unit: ชิ้น, อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักสาน[v.] (jaksān) EN: do basketry ; weave ; interlace   FR: confectionner des objets de vannerie
ของหวาน[n.] (khøngwān) EN: dessert ; sweet ; candy ; confection ; sweetmeat   FR: dessert [m] ; confiserie [f]
ตัดเสื้อ [v. exp.] (tat seūa) EN: make a dress ; tailor ; have clothes made   FR: tailler un vêtement ; confectionner un vêtement

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFECTION    K AH0 N F EH1 K SH AH0 N
CONFECTIONS    K AH0 N F EH1 K SH AH0 N Z
CONFECTIONER    K AH0 N F EH1 K SH AH0 N ER0
CONFECTIONARY    K AH0 N F EH1 K SH AH0 N EH2 R IY0
CONFECTIONERS    K AH0 N F EH1 K SH AH0 N ER0 Z
CONFECTIONERY    K AH0 N F EH1 K SH AH0 N EH2 R IY0
CONFECTIONARIES    K AH0 N F EH1 K SH AH0 N EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confection    (n) kˈənfˈɛkʃən (k @1 n f e1 k sh @ n)
confections    (n) kˈənfˈɛkʃənz (k @1 n f e1 k sh @ n z)
confectioner    (n) kˈənfˈɛkʃənər (k @1 n f e1 k sh @ n @ r)
confectioners    (n) kˈənfˈɛkʃənəz (k @1 n f e1 k sh @ n @ z)
confectionery    (n) kˈənfˈɛkʃənəriː (k @1 n f e1 k sh @ n @ r ii)
confectioneries    (n) kˈənfˈɛkʃənərɪz (k @1 n f e1 k sh @ n @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お菓子(P);御菓子[おかし, okashi] (n) confections; sweets; candy; (P) [Add to Longdo]
コンフェクショナリー[, konfekushonari-] (n) confectionery [Add to Longdo]
コンフェクション[, konfekushon] (n) confection [Add to Longdo]
菓子[かし, kashi] (n,adj-no) pastry; confectionery; (P) [Add to Longdo]
菓子屋[かしや, kashiya] (n) confectionery shop; (P) [Add to Longdo]
菓子司[かしつかさ;かしし, kashitsukasa ; kashishi] (n) Japanese confectionery store (orig. one of high standing, supplying the imperial court, etc.); Japanese confectionery maker [Add to Longdo]
菓子鉢[かしばち, kashibachi] (n) bowl for confectioneries [Add to Longdo]
干菓子;乾菓子[ひがし, higashi] (n) (See 生菓子・1) dried candies; dried confectionary; cookies [Add to Longdo]
求肥[ぎゅうひ, gyuuhi] (n) (orig. written as 牛皮) (See 求肥飴) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight) [Add to Longdo]
求肥飴[ぎゅうひあめ, gyuuhiame] (n) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confection \Con*fec"tion\, n. [F., fr. L. confectio.]
   1. A composition of different materials. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A new confection of mold.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A preparation of fruits or roots, etc., with sugar; a
    sweetmeat.
    [1913 Webster]
 
       Certain confections . . . are like to candied
       conserves, and are made of sugar and lemons.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. A composition of drugs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A soft solid made by incorporating a medicinal
    substance or substances with sugar, sirup, or honey.
    [1913 Webster]
 
   Note: The pharmacop[oe]ias formerly made a distinction
      between conserves (made of fresh vegetable substances
      and sugar) and electuaries (medicinal substances
      combined with sirup or honey), but the distinction is
      now abandoned and all are called confections.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confection
   n 1: a food rich in sugar [syn: {sweet}, {confection}]
   2: the act of creating something (a medicine or drink or soup
     etc.) by compounding or mixing a variety of components [syn:
     {confection}, {concoction}]
   v 1: make into a confection; "This medicine is home-confected"
      [syn: {confect}, {confection}, {comfit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top