ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condescensions

K AA2 N D AH0 S EH1 N SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condescensions-, *condescensions*, condescension
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา condescensions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *condescensions*)
English-Thai: Longdo Dictionary
condescension(n ) การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำเชื่อว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น He gave us very friendly advice without a trace of condescension. เขาให้คำแนะนำที่เป็นมิตรมากๆ กับพวกเรา โดยไม่ได้มีท่าทีว่าเขาคิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าเราแต่อย่างใด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง,ท่าทีที่กรุณา,ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence

English-Thai: Nontri Dictionary
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
condescension (n ) ความเย่อหยิ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก Episode #1.5 (1995)
Your condescension, as always, is much appreciated, Arthur, thank you.ท่าทีของคุณเช่นเคยเป็นที่นิยมมากอาเธอร์ขอขอบคุณ Inception (2010)
Do I detect a hint of condescension?ฉันจะลองตรวจสอบคำใบ้ ของการยอมรับดู? The Zazzy Substitution (2010)
And you, with your uncompromising, prudish rigidity, and your condescension, and your infuriating belief that you're always the smartest one in the room.และคุณ กับความไม่ยอมแพ้ ความเจ้าระเบียบ ความแข็งแรง และการถ่อมตัว We All Fall Down (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDESCENSION    K AA2 N D AH0 S EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condescension    (n) kˌɒndɪsˈɛnʃən (k o2 n d i s e1 n sh @ n)
condescensions    (n) kˌɒndɪsˈɛnʃənz (k o2 n d i s e1 n sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herablassung {f}condescension [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top