ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solidifying

S AH0 L IH1 D AH0 F AY2 IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solidifying-, *solidifying*, solidify
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
She's solidifying her cartel pipeline.เครือข่ายค้ายาเสพติด Spider and the Fly (2010)
Just solidifying the details of my internship.แค่รวมตัวเม้าท์ เรื่องฝึกงานของหนูน่ะค่ะ The Kids Are Not All Right (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLIDIFYING    S AH0 L IH1 D AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solidifying    (v) sˈəlˈɪdɪfaɪɪŋ (s @1 l i1 d i f ai i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stockpunkt {m}solidifying point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solidify \So*lid"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Solidified}; p. pr.
   & vb. n. {Solidifying}.] [Solid + -fy: cf. F. solidifier.]
   To make solid or compact.
   [1913 Webster]
 
      Every machine is a solidified mechanical theorem. --H.
                          Spencer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solidifying
   n 1: the process of becoming hard or solid by cooling or drying
      or crystallization; "the hardening of concrete"; "he tested
      the set of the glue" [syn: {hardening}, {solidifying},
      {solidification}, {set}, {curing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top