ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conclave

K AA1 N K L EY2 V   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conclave-, *conclave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conclave[N] การประชุมลับ, Syn. conference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conclaveที่ประชุมเลือกตั้งสันตะปาปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the end of the mourning period, the College of Cardinals will lock itself behind the doors of the Sistine Chapel for Conclave.สิ้นทุกข์, พระราชาคณะวิทยาลัย ไปล็อคประตูด้านหลัง Sixtine เสริมสวยสำหรับที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)
The conclave? Was to begin today.ที่ประชุมสงฆ์. Angels & Demons (2009)
As long as the cardinals are in conclave, your security concerns are at a minimum.ขณะที่ cardinalii อยู่ในที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)
My belief is we should proceed with the sealing of conclave.ของฉันมีความคิดเห็นที่เราควรจะ ประตูให้ที่ประชุมสงฆ์ประทับตรา. Angels & Demons (2009)
Conclave will go on without us.ที่ประชุมสงฆ์จะดำเนินการต่อโดยไม่เรา. Angels & Demons (2009)
He's locked in conclave.แก้มือสำหรับ "ฟอก". Angels & Demons (2009)
And to say, yet, technically, now that conclave has begun, it is privilege and duty to control public announcements.ใน 1668, รัสเซีย kidnapped นักวิทยาศาสตร์สี่แสงสว่าง และฉันหมายความว่าทุก, ที่หน้าอก, Angels & Demons (2009)
For a Camerlengo to enter the chapel once conclave has begun.... ไม่สับสน oficialitatii สันตะปาปาพลังงาน ที่มีการชั่วคราว Angels & Demons (2009)
I pray... that you break this conclave.เป็นสำคัญหมายเลข เพื่อให้แสงสว่าง. รูปห้าด้านอี. Pythagoras และอื่นๆอีกมากมาย ตัวอย่างในวิทยาศาสตร์. Angels & Demons (2009)
The College will not break conclave.นานเท่าไหร่ที่คุณต้องการ การขับไล่ทุกคนหรือไม่ Angels & Demons (2009)
Get on the radio. Get the word out. Conclave remains sealed.สั่ง Richter ขยาย Search. Angels & Demons (2009)
The protocols of conclave are not subject to modification.แต่ต้องทำด้วยความภาคภูมิใจที่. Angels & Demons (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCLAVE    K AA1 N K L EY2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conclave    (n) kˈɒnklɛɪv (k o1 n k l ei v)
conclaves    (n) kˈɒnklɛɪvz (k o1 n k l ei v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konklave {f} | Konklaven {pl}conclave | conclaves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンクラーベ[, konkura-be] (n) conclave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conclave \Con"clave\ (? or ?; 277), n. [F., fr. L. conclave a
   room that may locked up; con- + clavis key. See {Clavicle}.]
   1. The set of apartments within which the cardinals of the
    Roman Catholic Church are continuously secluded while
    engaged in choosing a pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The body of cardinals shut up in the conclave for the
    election of a pope; hence, the body of cardinals.
    [1913 Webster]
 
       It was said a cardinal, by reason of his apparent
       likelihood to step into St. Peter's chair, that in
       two conclaves he went in pope and came out again
       cardinal.               --South.
    [1913 Webster]
 
   3. A private meeting; a close or secret assembly.
    [1913 Webster]
 
       The verdicts pronounced by this conclave (Johnson's
       Club) on new books, were speedily known over all
       London.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To be in conclave}, to be engaged in a secret meeting; --
    said of several, or a considerable number of, persons.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conclave
   n 1: a confidential or secret meeting

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top