Search result for

conclaves

(28 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conclaves-, *conclaves*, conclave
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา conclaves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *conclaves*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conclave[N] การประชุมลับ, Syn. conference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conclaveที่ประชุมเลือกตั้งสันตะปาปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the end of the mourning period, the College of Cardinals will lock itself behind the doors of the Sistine Chapel for Conclave.สิ้นทุกข์, พระราชาคณะวิทยาลัย ไปล็อคประตูด้านหลัง Sixtine เสริมสวยสำหรับที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)
The conclave? Was to begin today.ที่ประชุมสงฆ์. Angels & Demons (2009)
As long as the cardinals are in conclave, your security concerns are at a minimum.ขณะที่ cardinalii อยู่ในที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)
My belief is we should proceed with the sealing of conclave.ของฉันมีความคิดเห็นที่เราควรจะ ประตูให้ที่ประชุมสงฆ์ประทับตรา. Angels & Demons (2009)
Conclave will go on without us.ที่ประชุมสงฆ์จะดำเนินการต่อโดยไม่เรา. Angels & Demons (2009)
He's locked in conclave.แก้มือสำหรับ "ฟอก". Angels & Demons (2009)
And to say, yet, technically, now that conclave has begun, it is privilege and duty to control public announcements.ใน 1668, รัสเซีย kidnapped นักวิทยาศาสตร์สี่แสงสว่าง และฉันหมายความว่าทุก, ที่หน้าอก, Angels & Demons (2009)
For a Camerlengo to enter the chapel once conclave has begun.... ไม่สับสน oficialitatii สันตะปาปาพลังงาน ที่มีการชั่วคราว Angels & Demons (2009)
I pray... that you break this conclave.เป็นสำคัญหมายเลข เพื่อให้แสงสว่าง. รูปห้าด้านอี. Pythagoras และอื่นๆอีกมากมาย ตัวอย่างในวิทยาศาสตร์. Angels & Demons (2009)
The College will not break conclave.นานเท่าไหร่ที่คุณต้องการ การขับไล่ทุกคนหรือไม่ Angels & Demons (2009)
Get on the radio. Get the word out. Conclave remains sealed.สั่ง Richter ขยาย Search. Angels & Demons (2009)
The protocols of conclave are not subject to modification.แต่ต้องทำด้วยความภาคภูมิใจที่. Angels & Demons (2009)
The cardinals ask you to join them in conclave as soon as possible. - Me?มะลักปราสาท. Angels & Demons (2009)
The moment the doors to the Conclave open, he will tell the Cardinals what you've done.ไม่ที่นี่โร! "การดาวพิโลนที่ม้า." ต้องมี. Angels & Demons (2009)
As we await the appearance of the new Holy Father Cardinal Baggia of Italy, one of the four original Preferiti, who, despite terrorist attempts at disruption seems to have been selected in one of the swiftest and smoothest conclaves in modern church history.เหล่านี้คือคนพระเจ้า. Camerlengo. การ Angels & Demons (2009)
Hate to break up the conclave, but duty calls. Gosh, I miss that whistle.ขอโทษที่ต้องเลิกประชุมนะ แต่หน้าที่เรียกหา Backstopped (2011)
The conclave has met, considered reports from Maesters all over the Seven Kingdoms, and declared this great summer done at last.สถาบันได้จัดการประชุมลับ เพื่อสรุปผลรายงาน จากเมสเตอร์ทั่วทั้ง เจ็ดราชอาณาจักร และประกาศว่า ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ The North Remembers (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCLAVE    K AA1 N K L EY2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conclave    (n) (k o1 n k l ei v)
conclaves    (n) (k o1 n k l ei v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konklave {f} | Konklaven {pl}conclave | conclaves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンクラーベ[, konkura-be] (n) conclave [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top