ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*conclave*

K AA1 N K L EY2 V   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conclave, -conclave-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conclave[N] การประชุมลับ, Syn. conference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conclaveที่ประชุมเลือกตั้งสันตะปาปา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the end of the mourning period, the College of Cardinals will lock itself behind the doors of the Sistine Chapel for Conclave.สิ้นทุกข์, พระราชาคณะวิทยาลัย ไปล็อคประตูด้านหลัง Sixtine เสริมสวยสำหรับที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)
The conclave? Was to begin today.ที่ประชุมสงฆ์. Angels & Demons (2009)
As long as the cardinals are in conclave, your security concerns are at a minimum.ขณะที่ cardinalii อยู่ในที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)
My belief is we should proceed with the sealing of conclave.ของฉันมีความคิดเห็นที่เราควรจะ ประตูให้ที่ประชุมสงฆ์ประทับตรา. Angels & Demons (2009)
Conclave will go on without us.ที่ประชุมสงฆ์จะดำเนินการต่อโดยไม่เรา. Angels & Demons (2009)
He's locked in conclave.แก้มือสำหรับ "ฟอก". Angels & Demons (2009)
And to say, yet, technically, now that conclave has begun, it is privilege and duty to control public announcements.ใน 1668, รัสเซีย kidnapped นักวิทยาศาสตร์สี่แสงสว่าง และฉันหมายความว่าทุก, ที่หน้าอก, Angels & Demons (2009)
For a Camerlengo to enter the chapel once conclave has begun.... ไม่สับสน oficialitatii สันตะปาปาพลังงาน ที่มีการชั่วคราว Angels & Demons (2009)
I pray... that you break this conclave.เป็นสำคัญหมายเลข เพื่อให้แสงสว่าง. รูปห้าด้านอี. Pythagoras และอื่นๆอีกมากมาย ตัวอย่างในวิทยาศาสตร์. Angels & Demons (2009)
The College will not break conclave.นานเท่าไหร่ที่คุณต้องการ การขับไล่ทุกคนหรือไม่ Angels & Demons (2009)
Get on the radio. Get the word out. Conclave remains sealed.สั่ง Richter ขยาย Search. Angels & Demons (2009)
The protocols of conclave are not subject to modification.แต่ต้องทำด้วยความภาคภูมิใจที่. Angels & Demons (2009)
The cardinals ask you to join them in conclave as soon as possible. - Me?มะลักปราสาท. Angels & Demons (2009)
The moment the doors to the Conclave open, he will tell the Cardinals what you've done.ไม่ที่นี่โร! "การดาวพิโลนที่ม้า." ต้องมี. Angels & Demons (2009)
As we await the appearance of the new Holy Father Cardinal Baggia of Italy, one of the four original Preferiti, who, despite terrorist attempts at disruption seems to have been selected in one of the swiftest and smoothest conclaves in modern church history.เหล่านี้คือคนพระเจ้า. Camerlengo. การ Angels & Demons (2009)
Hate to break up the conclave, but duty calls. Gosh, I miss that whistle.ขอโทษที่ต้องเลิกประชุมนะ แต่หน้าที่เรียกหา Backstopped (2011)
The conclave has met, considered reports from Maesters all over the Seven Kingdoms, and declared this great summer done at last.สถาบันได้จัดการประชุมลับ เพื่อสรุปผลรายงาน จากเมสเตอร์ทั่วทั้ง เจ็ดราชอาณาจักร และประกาศว่า ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ The North Remembers (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCLAVE    K AA1 N K L EY2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conclave    (n) kˈɒnklɛɪv (k o1 n k l ei v)
conclaves    (n) kˈɒnklɛɪvz (k o1 n k l ei v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konklave {f} | Konklaven {pl}conclave | conclaves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンクラーベ[, konkura-be] (n) conclave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conclave \Con"clave\ (? or ?; 277), n. [F., fr. L. conclave a
   room that may locked up; con- + clavis key. See {Clavicle}.]
   1. The set of apartments within which the cardinals of the
    Roman Catholic Church are continuously secluded while
    engaged in choosing a pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The body of cardinals shut up in the conclave for the
    election of a pope; hence, the body of cardinals.
    [1913 Webster]
 
       It was said a cardinal, by reason of his apparent
       likelihood to step into St. Peter's chair, that in
       two conclaves he went in pope and came out again
       cardinal.               --South.
    [1913 Webster]
 
   3. A private meeting; a close or secret assembly.
    [1913 Webster]
 
       The verdicts pronounced by this conclave (Johnson's
       Club) on new books, were speedily known over all
       London.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To be in conclave}, to be engaged in a secret meeting; --
    said of several, or a considerable number of, persons.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top