ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมรู้

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมรู้-, *สมรู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรู้[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: เขาสมรู้กับศัตรูช่วยทำลายชาติบ้านเมือง, Thai definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สมรู้ร่วมคิด[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: ลูกในไส้สมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นทำลายครอบครัวตนเอง, Thai definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมรู้ก. ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน, (มักใช้ในทางที่ไม่ดี) เช่น เขาสมรู้กันในทางทุจริต, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ร่วมคิด เป็น สมรู้ร่วมคิด เช่น เขาสมรู้ร่วมคิดกันในการฉ้อราษฎร์บังหลวง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cook and Yvette were his accomplices.แม่ครับและอีเว็ตต์ ก็สมรู้ร่วมคิดด้วย Clue (1985)
Everyone here tonight was either Mr. Boddy's victim or accomplice.ทุกคนที่อยู่ที่นี่คืนนี้เป็นทั้งเหยื่อ คุณบ๊อดดี้หรือผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้น Clue (1985)
It contained photographs and letters, the evidence of Mr. Boddy's network of informants.มันมีรูปถ่ายและจดหมาย หลักฐานของผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณบ๊อดดี้ Clue (1985)
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา Clue (1985)
I'll get you later for conspiracy.ฉันจะจัดการกับคุณทีหลังในข้อหาสมรู้ร่วมคิด Mannequin (1987)
Eliminate the American conspirators."กำจัด ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวอเมริกัน." Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I am operating in collusion with the woman Katya Orlova.ฉันกำลังทำงานในสมรู้ร่วมคิดกับผู้หญิงคัทย่า Orlova The Russia House (1990)
- In collusion with Katya Orlova.- ในการสมรู้ร่วมคิดกับคัทย่า Orlova The Russia House (1990)
- It's a conspiracy.- มันเป็นการสมรู้รวมคิด. Hocus Pocus (1993)
This is a conspiracy.นี่คือสมรู้ร่วมคิด The Shawshank Redemption (1994)
One big... damn conspiracy!ขนาดใหญ่ ... สมรู้ร่วมคิดแช่ง! The Shawshank Redemption (1994)
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam khit) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   

English-Thai: Longdo Dictionary
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collude[VI] สมรู้ร่วมคิด, Syn. conspire, connive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
collude(คะลูด') vi. ผู้สมรู้ร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. connive
collusion(คะลู'เชิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. intrigue -Conf. cooperation
collusive(คะลู'ซิฟว) adj. (เกี่ยวกับ) การสมรู้ร่วมคิด, การรวมหัวกันคิดอุบาย, See also: collusiveness n.
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
covin(คัฟ'วิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิดกัน,สัญญาณลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
collaborator(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้ประสานงาน
collusion(n) การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวคิดอุบาย
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
confederate(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,สัมพันธมิตร,พันธมิตร
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม
conspirator(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้คิดการกบฏ
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
片棒を担ぐ[かたぼうをかつぐ, katabouwokatsugu] (phrase) สมรู้ร่วมคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top