ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คบคิด

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คบคิด-, *คบคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คบคิด[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Example: หล่อนคบคิดกับชู้หลอกเอาเงินสามี, Thai definition: ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คบคิดก. ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There was no accomplice.- ไม่มีคนสมคบคิด ไอ้โง่ Bringing Down the House (2003)
I personally was very concerned that there's a very serious problem of secrecy conspiracy and things of that nature.ศิวะ โชปรา นักวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแคนาดา) ว่ามีปัญหาขั้นร้ายแรงเกี่ยวกับความลับลมคมใน การสมคบคิดและอะไรต่าง ๆ The Corporation (2003)
And so in 1934 a group of conspirators sought to involveดังนั้น ในปี ค.ศ. 1934 คนกลุ่มหนึ่งสมคบคิดกันเพื่อชักชวน The Corporation (2003)
According to Butler the conspiracy included representatives of some of Americas top corporations including J. P. Morgan Dupont and Goodyear tire.ตามคำให้การของบัทเลอร์ กลุ่มผู้สมคบคิดประกอบด้วย ตัวแทนจากบรรษัทชั้นนำของอเมริกา อาทิ เจ พี มอร์แกน, ดูปองท์ และยางกู๊ดเยียร์ The Corporation (2003)
I'm sure the autopsy will show that commander Trapp expired almost immediately.ผมเบาใจ ที่เราหมดข้อสงสัย ความผิดเพื้ยนแบบนี้ มักจะเป็นจุดเริ่มของทฤษฏีสมคบคิด Yankee White (2003)
I knew Kelvin was duplicitous, but to align himself with such a little scoundrel!ผมรู้เคลวินขี้โกง แต่มาคบคิดกับนางร้ายตัวเล็กๆ Around the World in 80 Days (2004)
You're that family with the conspiracy theory about the Founding Fathers?คุณคือตระกูลที่เกี่ยวข้อง กับทฤษฏีสมคบคิดกับผู้ก่อตั้งงั้นหรือ? National Treasure (2004)
- It's not a conspiracy theory.- มันไม่ใช่ทฤษฏีสมคบคิดNational Treasure (2004)
There was a conspiracy against Tessa in which we are all complicit.มีการสมคบคิดกันเรื่องเทสสา โดยที่พวกเราทั้งหมดรู้เห็นด้วย The Constant Gardener (2005)
I know you got partners. One of them's an older guy.ฉันรู้ว่านายมีผู้สมคบคิด หนึ่งในนั้นแก่กว่า Pilot (2005)
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน The Rat (2006)
You can't leave me in here like this. You'll be an accessory.คุณทิ้งผมไว้อย่างนี้ไม่ได้ คุณจะกลายเป็นผู้สมคบคิดนะ The British Invasion (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrigue against[PHRV] คบคิดกันต่อต้าน, See also: วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. conspire against, plot against
intrigue with[PHRV] คบคิดกับ, See also: วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ, Syn. connive with, conspire with, plot with
intrigue[VT] วางแผนร้าย, See also: คบคิดกันวางแผนทำลายล้าง, Syn. plot, conspire, scheme
plot[VT] วางแผน, See also: คบคิด, ออกอุบาย, Syn. plan, scheme

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covin(คัฟ'วิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิดกัน,สัญญาณลับ
intrigue(อินทริก') v.,n. (การ) วางอุบาย,วางแผนร้าย,คบคิดอุบาย,ได้มาโดยกลอุบาย,ทำให้ประหลาดใจ,ลักลอบเป็นชู้, See also: intriguer n. intriguingly adv., Syn. scheme,

English-Thai: Nontri Dictionary
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
intrigue(vi) คบคิด,ติดต่อ,มีลับลมคมใน,วางแผน
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top