Search result for

combe

(41 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combe-, *combe*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buncombe(บัง'คัม) n. คำพูดที่ไร้สาระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That stuff's been combed over a million times.เรื่องนั่นถูกตรึงแน่นหนา เป็นล้านๆหน Frost/Nixon (2008)
Have you've combed your hair today?คุณเคยได้หวีผมของคุณในวันนี้หรือป่าว Dogtooth (2009)
Binding us to a life of combed hair andผูกเรากับชีวิตในแบบที่ ผมต้องเรียบแปร้... Chapter Two 'Ink' (2009)
Come on now, when's the last time you combed through this hair?มานี่สิ เธอหวีผมครั้งสุดท้ายเมื่อไรกัน Frankie & Alice (2010)
SETI has combed the cosmic radio dial for 50 years.นั่นคือรังสีซินโครจาก กาแล็กซีทางช้างเผือก Are We Alone? (2010)
I combed that rubble for a long time, but they were gone.ฉันค้นหาพวกเขา ตามเศษซากบ้านอยู่นาน แต่ก็หาไม่เจอ What Hides Beneath (2011)
I dated, I combed through all the losers, and I finally found a guy, someone who was smart and made me laugh.ฉันเคยเดท ฉันหนีพวกขี้แพ้ และสุดท้ายฉันก็เจอชายหนุ่ม ที่ทั้งฉลาด และทำให้ฉันหัวเราะ The Art of Making Art (2011)
I combed the entire area.ผมตรวจดูทั้งพื้นที่แล้ว Now You See Me (2011)
I combed through the shards of data that were left.ฉันตรวจพบข้อมูล ส่วนที่ยังพอจะเหลืออยู่ Now You See Me (2011)
Combed his hair,หวีผมให้พ่อ Deadfall (2012)
Don't you think the police already combed through this place?ไม่คิดหรอว่าตำรวจจะเคยเข้ามาค้นที่นี่แล้ว 1912 (2012)
But I've combed through this book a thousand times.แต่ฉันเคยดูอย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้ เป็นพันครั้งแล้ว Fire/Ice (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combeHe combed back his hair.
combeShe combed her hair and bound it with a ribbon.
combeShe sang a sweet song as she combed her hair on the rock.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit   FR: se soumettre ; succomber
ล้มลง[v. exp.] (lom long) FR: succomber
พ่าย[v.] (phāi) EN: lose ; fail   FR: être vaincu ; succomber
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout   FR: être vaincu ; succomber
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ยอมจำนน[v.] (yømjamnon) EN: surrender   FR: céder à ; se plier ; se soumettre ; capituler ; succomber

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBE    K OW1 M
COMBED    K OW1 M D
COMBEE    K AA1 M B IY2
COMBER    K OW1 M ER0
COMBES    K OW1 M Z
COMBEST    K OW1 M AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combed    (v) (k ou1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタコンベ[, katakonbe] (n) catacombe (dut [Add to Longdo]
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head) [Add to Longdo]
ペーシュ・カショーロ;ペーシュカショーロ[, pe-shu . kasho-ro ; pe-shukasho-ro] (n) payara (Hydrolycus scomberoides); dog tooth characin; vampire fish [Add to Longdo]
丸鯖[まるさば;マルサバ, marusaba ; marusaba] (n) (uk) (obsc) (See 胡麻鯖) blue mackerel (Scomber australasicus) [Add to Longdo]
寄せ波;寄波[よせなみ, yosenami] (n) (See 引き波・1) incoming wave; surf; swash; comber; beachcomber [Add to Longdo]
逆毛[さかげ, sakage] (n) hair which is combed back or puffed up or teased [Add to Longdo]
胡麻鯖[ごまさば;ゴマサバ, gomasaba ; gomasaba] (n) (uk) blue mackerel (Scomber australasicus) [Add to Longdo]
[さば;サバ, saba ; saba] (n) (uk) mackerel (esp. the chub mackerel, Scomber japonicus) [Add to Longdo]
真鯖[まさば;マサバ, masaba ; masaba] (n) (uk) chub mackerel (Scomber japonicus) [Add to Longdo]
青鯖[あおさば, aosaba] (n) (arch) (See 鯖) mackerel (esp. the chub mackerel, Scomber japonicus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comb \Comb\, Combe \Combe\ (? or ?), n. [AS. comb, prob. of
   Celtic origin; cf. W. cwm a dale, valley.]
   That unwatered portion of a valley which forms its
   continuation beyond and above the most elevated spring that
   issues into it. [Written also {coombe}.] --Buckland.
   [1913 Webster]
 
      A gradual rise the shelving combe
      Displayed.                --Southey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combe \Combe\ (? or ?), n.
   See {Comb}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top