ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cobol

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobol-, *cobol*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
discobolus(ดิสคอบ'บะลัส) n. คนขว้างจานกลม -pl. discoboli

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
COBOL (Common Business Oriented Language)(ภาษา)โคบอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
COBOL (Computer program language)โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were supposed to deliver Saito's expansion plans to Cobol Engineering two hours ago.เราควรที่จะส่งมอบของไซโตะแผนการขยาย ... ... เพื่อ Cobol วิศวกรรมสองชั่วโมงที่ผ่านมา Inception (2010)
But I can't speak for Cobol Engineering.แต่ฉันไม่สามารถพูดสำหรับวิศวกรรม Cobol Inception (2010)
Because I can find my own way to square things with Cobol.เพราะผมสามารถหาวิธีของตัวเองที่จะตารางสิ่งที่มี Cobol Inception (2010)
No, he's in Mombasa. It's Cobol's back yard.ไม่มีเขาในมอมบาซา มันเป็นบ้านหลัง Cobol ของ Inception (2010)
COBB : Cobol Engineering.วิศวกรรม CobolInception (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคบอล[n. prop.] (Khōbøl) EN: Cobol   FR: Cobol [m]
ภาษาโคบอล[TM] (phāsā Khōbøl) EN: Cobol language   FR: langage Cobol [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コボル[, koboru] (n) {comp} Common Business Oriented Language; COBOL [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
[ご, go] word, COBOL word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Language \Lan"guage\, n. [OE. langage, F. langage, fr. L. lingua
   the tongue, hence speech, language; akin to E. tongue. See
   {Tongue}, cf. {Lingual}.]
   [1913 Webster]
   1. Any means of conveying or communicating ideas;
    specifically, human speech; the expression of ideas by the
    voice; sounds, expressive of thought, articulated by the
    organs of the throat and mouth.
    [1913 Webster]
 
   Note: Language consists in the oral utterance of sounds which
      usage has made the representatives of ideas. When two
      or more persons customarily annex the same sounds to
      the same ideas, the expression of these sounds by one
      person communicates his ideas to another. This is the
      primary sense of language, the use of which is to
      communicate the thoughts of one person to another
      through the organs of hearing. Articulate sounds are
      represented to the eye by letters, marks, or
      characters, which form words.
      [1913 Webster]
 
   2. The expression of ideas by writing, or any other
    instrumentality.
    [1913 Webster]
 
   3. The forms of speech, or the methods of expressing ideas,
    peculiar to a particular nation.
    [1913 Webster]
 
   4. The characteristic mode of arranging words, peculiar to an
    individual speaker or writer; manner of expression; style.
    [1913 Webster]
 
       Others for language all their care express. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. The inarticulate sounds by which animals inferior to man
    express their feelings or their wants.
    [1913 Webster]
 
   6. The suggestion, by objects, actions, or conditions, of
    ideas associated therewith; as, the language of flowers.
    [1913 Webster]
 
       There was . . . language in their very gesture.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. The vocabulary and phraseology belonging to an art or
    department of knowledge; as, medical language; the
    language of chemistry or theology.
    [1913 Webster]
 
   8. A race, as distinguished by its speech. [R.]
    [1913 Webster]
 
       All the people, the nations, and the languages, fell
       down and worshiped the golden image. --Dan. iii. 7.
    [1913 Webster]
 
   9. Any system of symbols created for the purpose of
    communicating ideas, emotions, commands, etc., between
    sentient agents.
    [PJC]
 
   10. Specifically: (computers) Any set of symbols and the
     rules for combining them which are used to specify to a
     computer the actions that it is to take; also referred to
     as a {computer lanugage} or {programming language}; as,
     JAVA is a new and flexible high-level language which has
     achieved popularity very rapidly.
     [PJC]
 
   Note: Computer languages are classed a low-level if each
      instruction specifies only one operation of the
      computer, or high-level if each instruction may specify
      a complex combination of operations. {Machine language}
      and {assembly language} are low-level computer
      languages. {FORTRAN}, {COBOL} and {C} are high-level
      computer languages. Other computer languages, such as
      JAVA, allow even more complex combinations of low-level
      operations to be performed with a single command. Many
      programs, such as databases, are supplied with special
      languages adapted to manipulate the objects of concern
      for that specific program. These are also high-level
      languages.
      [PJC]
 
   {Language master}, a teacher of languages. [Obs.]
 
   Syn: Speech; tongue; idiom; dialect; phraseology; diction;
     discourse; conversation; talk.
 
   Usage: {Language}, {Speech}, {Tongue}, {Idiom}, {Dialect}.
      Language is generic, denoting, in its most extended
      use, any mode of conveying ideas; speech is the
      language of articulate sounds; tongue is the
      Anglo-Saxon term for language, esp. for spoken
      language; as, the English tongue. Idiom denotes the
      forms of construction peculiar to a particular
      language; dialects are varieties of expression which
      spring up in different parts of a country among people
      speaking substantially the same language.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 higher programming language \higher programming language\ n.
   (Computers)
   A computer programming language with an instruction set
   allowing one instruction to code for several assembly
   language instructions.
 
   Note: The aggregation of several assembly-language
      instructions into one instruction allows much greater
      efficiency in writing computer programs. Most programs
      are now written in some higher programming language,
      such as {BASIC}, {FORTRAN}, {COBOL}, {C}, {C++},
      {PROLOG}, or {JAVA}.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 COBOL
   n 1: common business-oriented language

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 COBOL
  /koh'bol/, n.
 
   [COmmon Business-Oriented Language] (Synonymous with {evil}.) A weak,
   verbose, and flabby language used by {code grinder}s to do boring mindless
   things on {dinosaur} mainframes. Hackers believe that all COBOL programmers
   are {suit}s or {code grinder}s, and no self-respecting hacker will ever
   admit to having learned the language. Its very name is seldom uttered
   without ritual expressions of disgust or horror. One popular one is Edsger
   W. Dijkstra's famous observation that ?The use of COBOL cripples the mind;
   its teaching should, therefore, be regarded as a criminal offense.? (from
   Selected Writings on Computing: A Personal Perspective) See also {fear and
   loathing}, {software rot}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COBOL
     COmmon Business Orientated Language
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top