ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circuitous

S ER0 K Y UW1 IH0 T AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circuitous-, *circuitous*, circuitou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circuitous[ADJ] อ้อม, Syn. indirect, roundabout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a sort of circuitous and very charming way, yes.ในลักษณะที่วกวนและมีเสน่ห์มาก เข้าใจนะ Goodnight, Sweet Grimm (2013)
As with all things Jake, sometimes the shortest distance between two points can be a very circuitous route.ด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง เจค, บางครั้งระยะที่สั้นที่สุด ระหว่างสองจุดก็สามารถเป็นเส้นทางที่อ้อมค้อมได้เช่นกัน Two of a Kind (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อมค้อม[ADV] circuitously, Syn. วกวน, ลดเลี้ยว, Example: ขณะที่นักการเมืองทั่วไปชอบพูดอ้อมค้อม แต่เขากลับใช้ภาษาที่ง่าย ตรงไปตรงมา และมีอารมณ์ขัน, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้ง[adj.] (khung) EN: circuitous ; tortuous   FR: courbe ; tortueux
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double   FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush   
อ้อมค้อม[adv.] (ømkhøm) EN: circuitously   

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUITOUS    S ER0 K Y UW1 IH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circuitous    (j) sˈɜːʳkjˈuːɪtəs (s @@1 k y uu1 i t @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迂曲[yū qū, ㄩ ㄑㄩ, ] circuitous; tortuous; roundabout, #72,165 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回りくどい[まわりくどい, mawarikudoi] (adj-i) circuitous; roundabout; indirect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circuitous \Cir*cu"i*tous\, a. [LL. circuitosus.]
   Going round in a circuit; roundabout; indirect; as, a
   circuitous road; a circuitous manner of accomplishing an end.
   -- {Cir*cu"i*tous*ly}, adv. -- {Cir*cu"i*tous*ness}, n.
 
   Syn: Tortuous; winding; sinuous; serpentine.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circuitous
   adj 1: marked by obliqueness or indirection in speech or
       conduct; "the explanation was circuitous and puzzling";
       "a roundabout paragraph"; "hear in a roundabout way that
       her ex-husband was marrying her best friend" [syn:
       {circuitous}, {roundabout}]
   2: deviating from a straight course; "a scenic but devious
     route"; "a long and circuitous journey by train and boat"; "a
     roundabout route avoided rush-hour traffic" [syn: {devious},
     {circuitous}, {roundabout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top