Search result for

circles

(42 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circles-, *circles*, circle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who major in drum circlesใครจะเรียนวิชาหลักกลอง New Haven Can Wait (2008)
In fact, we have both been going around in circlesความจริง เราทั้งสองคนได้เดินทางรอบอาณาจักร Three Kingdoms (2008)
I've been driving in circles for two hours. I just... I didn'tknowwhatelse todo .ฉันขับรถวนตั้งสองชั่วโมง คิดไม่ออกว่าเรื่องอะไร Duplicity (2009)
The nine circles of hell are for the unrepentant who try to justify their sins.นรกขุมที่9 มีไว้เพื่อพวกไม่เคยรู้ตัวว่าทำผิด ที่พยายามอ้างว่าตัวไม่บาป Look What He Dug Up This Time (2009)
Why the joint effect of two circles?ทำไมต้องมี 2 วงทับกัน? Agora (2009)
Circle upon circles.ถ้า... Agora (2009)
The second kind is when you see evidence of it crop circles, radiationตอนที่สองตอนที่คุณพบหลักฐานของมัน วงแหวนที่ไร่, รังสี The Fourth Kind (2009)
You've been leading us in circles all night.แกพาเราเดินวนมาทั้งคืน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I was beginning to think we weren't running in the same circles anymore.ฉันเริ่มจะคิดได้ว่า เราไม่ได้เจอกันเรย Remains of the J (2009)
Imperfect education makes the rank-and-file of revolutionists, but from time to time, a leade steps dow to them out of the highest circles:คนที่ด้อยการศึกษา จะลุกขึ้นมาปฏิวัติทันที เเเต่ในบางครั้ง ผู้นำก้าวลงจากตำแหน่งสูงสุด Na Triobloidi (2009)
Not exactly the same social circles.ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันหรอก Gurgle (2009)
We're going round in circles, Cutter.พวกเรากำลังไปในวงกลม คัทเตอร์ Episode #3.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circlesMoney counts for much in political circles.
circlesRed circles on the map mark schools.
circlesThe further I went the more irresistible became the feeling that I was going round and round in circles.
circlesThe new jet circles the globe in twenty-four hours.
circlesThey dance in circles to communicate a short distance, and shake their bodies and dart back and forth to indicate a longer distance.
circlesWe've been driving in circles for an hour.
circlesWith the world turning circles running round my brain.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดหางตัวเอง[v. exp.] (kat hāng tūa-ēng) EN: talk in circles   
วง[n.] (wong) EN: [classifier : rings, bracelets ; circles]   FR: [classificateur : bagues, bracelets ; cercles]
วงการค้า[n. exp.] (wongkān khā) EN: commercial circles   
วงการเมือง[n. exp.] (wong kānmeūang) EN: political circles ; political quarters   FR: cercle politique [m]
วงการศาสนา[n. exp.] (wongkān sātsanā) EN: religious circles   FR: milieux religieux [mpl]
วงการศิลปะ[n. exp.] (wongkān sinlapa) EN: art circles ; creative circles   
วงการที่เชื่อถือได้[n. exp.] (wongkān thī cheūatheūdāi) EN: reliable quarters ; reliable circles   
วงการธุรกิจ[n. exp.] (wongkān thurakit) EN: business circles   
วงการทูต[n. exp.] (wongkān thūt) EN: diplomatic circles ; diplomatic quarters ; diplomatic sphere   FR: sphère diplomatique [f]
วงวรรณกรรม[n. exp.] (wong wannakam) EN: literary circles   FR: cercle littéraire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCLES    S ER1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circles    (v) (s @@1 k l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
医学界[いがくかい, igakukai] (n) medical world; medical circles; medical community [Add to Longdo]
院の内外[いんのないがい, innonaigai] (n) legislative circles [Add to Longdo]
歌壇[かだん, kadan] (n) poetry circles [Add to Longdo]
画壇[がだん, gadan] (n) artists' world; painting circles [Add to Longdo]
各界[かっかい;かくかい, kakkai ; kakukai] (n) each field; various circles [Add to Longdo]
官辺[かんぺん, kanpen] (n) government or official circles; official quarters [Add to Longdo]
翰林[かんりん, kanrin] (n) literary circles [Add to Longdo]
棋界[きかい, kikai] (n) the go (shogi) world; shogi circles [Add to Longdo]
教育界[きょういくかい, kyouikukai] (n) education world or circles [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top