ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chromatic

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chromatic-, *chromatic*
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chromaticadj. เกี่ยวกับสีหรือสารสี,เกี่ยวกับระดับเสียงผันแปร
chromaticism(โครแมท'ทิซิสซึม) n. การใช้ระดับเสียงที่ผันแปร
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
apochromatic(แอพพะโครแมท'ทิค) adj. ไร้การบ่ายแบนของทรงกรมหรือสี -apochromatism n. (for spherical chromatic aberration)
panchromaticadj. ไวต่อทุกสีที่มองเห็นได้., See also: panchromatism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chromatic(adj) เกี่ยวกับสี,มีสี
achromatic(adj) ไม่มีสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chromatic aberrationรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chromatic colourสีรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chromatic numberรงคเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chromatic vision; chromatopsia; vision, color; vision, colourการเห็นสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chromaticism (Music)ระบบครึ่งเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now if I play, chromatic scale there's no measurable response.ถ้าผมไล่โน๊ตไปเรื่อยๆ จะไม่มีปฎิกิริยาให้เห็นชัด Sherlock Holmes (2009)
The chromatic scale consists of 12 tones.มาตรวัดความผันแปรของเสียง ประกอบด้วย 12 ระดับเสียง Music of the Spheres (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเพี้ยนสี[n. exp.] (khwām phīen sī) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [f]
กล้องถ่ายภาพรายละเอียดสูง[n. exp.] (klǿng thāi phāp rāi laīet sūng) EN: panchromatic telescope   FR: télescope panchromatique [m]
รงค์[adj.] (rong) EN: chromatic   FR: chromatique

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chromatic (j) krˈoumˈætɪk (k r ou1 m a1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbbildschirm {m}chromatic terminal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
アクロマチックレンズ[, akuromachikkurenzu] (n) achromatic lens [Add to Longdo]
オルソクロマチック[, orusokuromachikku] (adj-no) orthochromatic [Add to Longdo]
オルソパンクロマチック[, orusopankuromachikku] (adj-no) orthopanchromatic [Add to Longdo]
クロマチック[, kuromachikku] (adj-no,adj-na) chromatic [Add to Longdo]
パンクロ[, pankuro] (n,adj-no) (abbr) panchromatic [Add to Longdo]
パンクロマチックフィルム[, pankuromachikkufirumu] (n) panchromatic film [Add to Longdo]
夷則[いそく, isoku] (n) (1) (See 十二律,鸞鏡) (in China) 9th note of the ancient chromatic scale (approx. A sharp); (2) seventh lunar month [Add to Longdo]
壱越[いちこつ, ichikotsu] (n) (See 黄鐘・こうしょう,十二律) (in Japan) 1st note of the ancient chromatic scale (approx. D) [Add to Longdo]
応鐘[おうしょう, oushou] (n) (1) (See 十二律,上無) (in China) 12th note of the ancient chromatic scale (approx. C sharp); (2) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chromatic \Chro*mat"ic\, a. [L. chromaticus, Gr. ?, suited for
   color, fr. ?, ?, color; akin to ? color, ? skin, color of the
   skin.]
   1. Relating to color, or to colors.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Proceeding by the smaller intervals (half steps or
    semitones) of the scale, instead of the regular intervals
    of the diatonic scale.
    [1913 Webster]
 
   Note: The intermediate tones were formerly written and
      printed in colors.
      [1913 Webster]
 
   {Chromatic aberration}. (Opt.) See {Aberration}, {4}.
 
   {Chromatic printing}, printing from type or blocks covered
    with inks of various colors.
 
   {Chromatic scale} (Mus.), the scale consisting of thirteen
    tones, including the eight scale tones and the five
    intermediate tones.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chromatic
   adj 1: able to refract light without spectral color separation;
       "chromatic lens"
   2: based on a scale consisting of 12 semitones; "a chromatic
     scale" [ant: {diatonic}]
   3: being or having or characterized by hue [ant: {achromatic},
     {neutral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top