Search result for

chopped

(42 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chopped-, *chopped*, chopp, choppe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They chopped me into firewood.พวกเขาสับให้ฉันเป็นฟืน Pinocchio (1940)
- and they chopped it out.ซากสัตว์ฝังในน้ำแข็ง ก็เลยเจาะ The Thing (1982)
Since I met you, I've nearly been incinerated, drowned, shot at, and chopped into fish bait.ตั้งแต่ที่ผมพบคุณ, ผมเกือบกลายเป็นเถ้าถ่าน, จมน้ำ, ถูกยิงใส่, และก็.. สับจนกลายเป็นอาหารปลา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Especially if he chopped it up first.โดยเฉพาะถ้าเขาหั่นศพซะก่อน Jumanji (1995)
Then one day, he just disappeared... 'cause his parents chopped him up in little pieces and hid him in the walls.วันหนึ่ง เขาก็หายตัวไป เพราะถูกพ่อแม่ของเขาสับเขาเป็นชิ้น ๆ แล้วซ่อนศพเขาไว้ในฝาผนัง Jumanji (1995)
Your father murdered you and chopped you up in little pieces.ไม่ มันไม่จริง พ่อเธอฆ่าเธอแล้วสับเธอเป็นชิ้นๆ Jumanji (1995)
The theory goes that the crown diamond was chopped, too.มีทฤษฎีว่า เพชรยอดมงกุฎถูกบั่น Titanic (1997)
Yesterday in class I smelt a "malagueta." I nearly chopped my finger off.เมื่อวานแค่สูดกลิ่นพริกก็ทำมีดบาดมือ Woman on Top (2000)
I don't want to burn, and I don't want to be chopped into pieces. We can do this.ฉันไม่ต้องการที่จะเผาไหม้และฉันไม่ต้องการที่จะถูกสับเป็นชิ้น เราสามารถทำเช่นนี้ Wrong Turn (2003)
It's too late. lt's ruined. It'll have to be chopped off.มันต้องถูกตัดออก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I thought we had a chance, but they chopped it to pieces. Hi. I have some questions...ฮัลโหล ฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสายไฟ I Heart Huckabees (2004)
He chopped her head off!เขาตัดหัวเธอขาด I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
choppedHe chopped down the branch with an ax.
choppedI chopped a tree down.
choppedThey chopped down all the withered trees.
choppedWe chopped our way through the jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมือด[N] finely cut vegetables eating with Thai vermicelli and curry sauce, See also: chopped banana flowers, Thai definition: เครื่องที่กินกับขนมจีนน้ำพริกมีหัวปลีซอยเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเทียมสับ[n. exp.] (krathīem sap) EN: chopped garlic   
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ[xp] (kuaytīo neūa sap) EN: rice noodles with chopped beef   
กุ้งสับละเอียด[n. exp.] (kung sap la-īet) EN: chopped shrimp meat   
ลาบอีสาน[n. exp.] (lāp Īsān) EN: raw chopped beef salad   
เหนือบด[n. exp.] (neūa bot) EN: chopped beef   
เนื้อหมูสับ[n. exp.] (neūa mū sap) EN: chopped pork   
อ้อยควั่น[n. exp.] (øi khwan) EN: sugar cane peeled and chopped   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOPPED    CH AA1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chopped    (v) (ch o1 p t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葱花[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, / ] chopped onion, #27,450 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] chopped meat or fish, #96,958 [Add to Longdo]
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, ] chopped meat; trifles, #175,175 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] chopped meat or fish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
みじん切り(P);微塵切り[みじんぎり, mijingiri] (n) finely chopped (cooking); (P) [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
柿(iK);木屑;杮(oK)[こけら, kokera] (n) (1) chopped wood; wood chips; (2) (abbr) (See こけら板) thin shingles [Add to Longdo]
金平[きんぴら, kinpira] (n) finely chopped cooked vegetable (typically burdock) [Add to Longdo]
黒作り[くろづくり, kurodukuri] (n) squid chopped, salted and mixed in its own ink [Add to Longdo]
細切り[こまぎり, komagiri] (n) something chopped or slices finely [Add to Longdo]
柴漬け;柴漬[しばづけ, shibaduke] (n) salted chopped pickled vegetables [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chop \Chop\, v. t. [imp. & p. p. {Chopped}; p. pr. & vb. n.
   {Chopping}.] [Cf. LG. & D. kappen, Dan. kappe, Sw. kappa. Cf.
   {Chap} to crack.]
   1. To cut by striking repeatedly with a sharp instrument; to
    cut into pieces; to mince; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
   2. To sever or separate by one more blows of a sharp
    instrument; to divide; -- usually with off or down.
    [1913 Webster]
 
       Chop off your hand, and it to the king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To seize or devour greedily; -- with up. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Upon the opening of his mouth he drops his
       breakfast, which the fox presently chopped up.
                          --L'estrange.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chopped
   adj 1: prepared by cutting; "sliced tomatoes"; "sliced ham";
       "chopped clams"; "chopped meat"; "shredded cabbage" [syn:
       {chopped}, {shredded}, {sliced}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top